ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  029587 คุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตาม พรบ.ล้างมลทินคนรอความหวัง24 กรกฎาคม 2551

  คำถาม
  คุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตาม พรบ.ล้างมลทิน

  เรียน อาจารย์

  ผมเคยทำผิดเล่นการพนันในงานศพญาติ ความผิดเป็นเจ้าสำนัก คดีถึงที่สุดแล้ว เมื่อ ปี 2545

  ในปี 2551 กระผมได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ปรากฏว่า นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 11 พศ.2551 มีความเห็นว่า กระผมขาดคูณสมบัติ ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และที่แก้ไข มาตรา 12 (11)

  มาตรา 12* ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วัน พ้นโทษ

  (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมาย ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับ ที่สาธารณประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วย การพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก
  (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 14 (6) (7) และยังไม่พ้น กำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก

  ถาม

  1. ตาม พรบ.ล้างมลทิน ปี 2550 กระผมจะสามารถมีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ครับ

  2. ผมจะอุทธรณ์ คำพิจารณาของคณะกรรมการและความเห็นของนายอำเภอ และนำผลการอุทธรณ์ไปฟ้องศาลปกครอง ได้หรือไม่

  "ผมเห็นว่า ตามมาตรา 12 (10) ยังให้โอกาสแก่คนที่ทำผิดคดีอาญา ทีถูกคำพิพากษาจำคุก เมื่อพ้นโทษมาแล้ว 10 ปี สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้

  แต่ผมทำผิดเพียงครั้งเดียว ได้รับโทษปรับ เพียง 1,600 บาท เท่านั้น ไม่ได้ฆ่า ปล้น ลักขโมย หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น และได้กระทำความดีมาโดยตลอด

  ตาม มาตรา 12(11) นายอำเภอตีความว่า เป็นผู้กระทำผิด ไม่มีโอกาส รับใช้ประชาชนและประเทศชาติตลอดชีวิต แม้จะมี พรบ.ล้างมลทินแล้วก็ตาม  มันยุติธรรมกับผมแล้วหรือ"

  คำตอบ

  เรียน คนรอความหวัง

       ถ้าว่าตามถ้อยคำของกฎหมายล้างมลทิน ซึ่งให้ถือว่ามิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น  แต่ตามบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กำหนดว่า ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด..ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก เป็นข้อต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  กรณีจึงเป็นปัญหาอยู่ว่า การล้างมลทินนั้นจะล้างให้หรือไม่  เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในฐานเป็นเจ้าสำนัก ยังคงมีอยู่ (แม้จะได้รับการล้างมลทินว่า ไม่เคย"ถูกลงโทษ" ในความผิดนั้น แต่ก็เป็นการล้างเรื่อง "โทษ" ให้เท่าน้น)

       หากยังติดใจสงสัย ก็อาจฟ้องยังศาลปกครองได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 กรกฎาคม 2551