ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  034901 ขอความกระจ่างมุกริน วิโรจน์ชูฉัตร2 พฤษภาคม 2552

  คำถาม
  ขอความกระจ่าง

  เรียน อาจารย์มีชัย

   

                    แม้ว่าอาจารย์จะมิได้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์แล้วก็

  ตาม ทว่าคำถามที่ดิฉันขอรบกวนถามอาจารย์นั้นเกี่ยวเนื่องในขณะที่อาจารย์ยังดำรง

  ตำแหน่งอยู่ ดิฉันจึงเห็นว่าอาจารย์จะเป็นผู้ที่ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ได้ดีที่สุด

  เรื่องมีอยู่ว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันซึ่งอยู่ในสถานภาพรักษาราชการกำลัง

  ดำเนินการให้มีการสรรหาคณบดีคณะต่างๆ ซึ่งได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม

  ที่ผ่านมา โดยการสรรหาครั้งนี้จะใช้ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหา

  คณบดี พ.ศ. 2552 ซึ่งร่างขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ผู้บริหารชุดรักษาการได้ให้เหตุผลว่า ที่ต้องร่าง

  ข้อบังคับขึ้นใหม่นั้นเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันท้วงติงว่าข้อบังคับเดิมที่ใช้

  อยู่คือ ฉบับ พ.ศ. 2547 ซึ่งลงนามโดย คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.

   2549 ซึ่งลงนามโดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ นั้นไม่ถูกต้อง โดยท้วงติงว่าการสรรหาไม่ใช่

  การเลือกตั้ง จะมาให้คณาจารย์หยั่งเสียงแล้วเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

  เพียงชื่อเดียวเป็นคณบดีดังที่เคยปฏิบัติมาตามข้อบังคับเดิมไม่ได้  แต่ต้องแก้ไขให้คณะ

  กรรมการสรรหาซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

  คณบดี จากรายชื่อที่คณาจารย์หยั่งเสียงจำนวนไม่เกิน 3 คน  แล้วจึงจัดทำบัญชีรายชื่อ

  ผู้ผ่านการพิจารณาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อหนึ่งคน

  เป็นคณบดี ซึ่งเป็นที่มาของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2552 ดังกล่าวข้างต้น  

                   คณาจารย์หลายท่านมีข้อกังขาว่า เหตุใดข้อบังคับที่ผ่านการพิจารณาจาก

  ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยมา 2 ยุคสมัย และนำมาใช้ปฏิบัติไปแล้ว แต่อยู่ดีๆ ก็

  กลับมีการท้วงติงว่าไม่ถูกต้อง ดิฉันจึงต้องรบกวนให้อาจารย์ช่วยแสดงความคิดเห็น

  กับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ด้วยค่ะ 

                                                                                                         ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                          มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        

   

   

  คำตอบ

  เมื่อพ้นมาแล้ว จะให้กลับไปวิจารณ์การกระทำของคนอื่นเห็นจะไม่เหมาะสมกระมัง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 พฤษภาคม 2552