ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  016755 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ 2548-27 เมษายน 2549

  คำถาม
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ 2548

  เรียน  อ.มีชัย

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯว่าด้วย การจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาและระดับปริญาตรี 2548    ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

      ข้อ2.ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

      ประกาศ ณ วันที่  27 ก.ย. 2548

      ข้อ4 ผู้ใดเป็นนักศึกษาก่อนที่ใช้ข้อบังคับนีให้ผู้นั้นเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ต่อไป

      ข้อ5 บรรดา..ข้อบังคับ...ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

      ในวันที่มีการประชุมอ.ที่ปรึกษาของมหาฯลัย บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่า   1.ข้อบังคับดังกล่าว  จะใช้กับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ในภาคการศึกษา1/2549เป็นต้นไป  ส่วนนักศึกษาที่เข้าก่อน 1/2549 ให้ใช้ข้อบังคับเดิมจนกว่าจะจบการศึกษา

  2.การจะใช้ข้อบังคับดังกล่าวเฉพาะนักศึกษาที่จะข้าใหม่มีการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยแล้วและมีบันทึกการประชุม

  ปัญหาที่อาจเกิดเพราะ  ข้อบังคับฯฉบับนี้ กับ ฉบับก่อนหน้านี้ มีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาไว้แตกต่างกันหลายประการ 

        จึงเรียนถามอ.มีชัยดังนี้

          1.นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนวันที่28 ก.ย.2548 และยังไม่จบการศึกษาต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้หรือไม่

          2.สภามหาลัย มีมติอนุมัติไม่ให้ใช้ข้อบังคับดังกล่าวกับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนภาคเรียน1/2549จริงหรือไม่

         3.หากสภามหาลัยมีมติตาม 2.มติดังกล่าวจะมีผลยกเลิกข้อบังคับข้อ4 หรือไม่  (ถ้ามีผลเป็นการยกเลิกใช้หลักกฎหมายอะไร)

         4.ข้อบังคับนี้ต้องส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

                                            ขอแสดงความนับถือ

                                                ศิษย์ผู้รู้น้อย

  คำตอบ

  เรียน ศิษย์ผู้รู้น้อย

          ไม่มีระเบียบเต็มทั้งฉบับอยู่ในมือ คงตอบยาก เพราะการอ่านอะไรต้องอ่านทั้งหมดจึงจะให้ความเห็นได้  ทางที่ดีควรนำไปคุยกับฝ่ายบริหารไม่ดีกว่าหรือ เผื่อบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างไรจะได้ช่วยกันแก้ไขได้

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 เมษายน 2549