ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050315 การตั้งงบประมาณรายจ่ายท้องถิ่นนายวิศษฎ์ วิเชียรสรรค์11 กันยายน 2557

  คำถาม
  การตั้งงบประมาณรายจ่ายท้องถิ่น

  พระราชบัญญัติระเยบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

  มาจรา 35 ในการจ่ายเงินนเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่นำมาจากรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปดครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้

  ระเบียบกระทรวงวมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541

  ข้อ 14 รายจ่ายตามแผนงาน จำแนกเป็นสอบลักษณะ คือ

  (1) รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย

       (ก) หมวดเงินเดือนละค่าจ้างประจำ

       (ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว

       (ค) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยละวัสดุ

       (ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค

       (จ) หมวดเงินอุดหนุน

       (ฉ) หมวดรายจ่ายอื่น

  (2) หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วยหมวดค่าครุภัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามกรมการปกครองกำหนด

  ข้อ 15 งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอื่นที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ 14 และให้ระบุประเภทของเงินนั้นในคำชี้แจงประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายด้วย

  ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทำตามที่มีกฏหมาย ระเยบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด

  คำถาม

  1.เงินอุดหนุนทั่วไปสามารถนำมาตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนตามข้อ14และ15 ของระเบียบฯถูกต้องใช้ไหมครับ

  2. การคิดรายจ่ายไม่เกินร้อยละ40 ของงบประจำปีตามมาตรา 35

  เช่นงบประมาณเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน ทั้งปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 600 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 400 บาท รวมทั้งปี1,000.บาท

  การคิดร้อยละ40คือนำงบประมาณเฉพาะตั้งจากรายได้คือ 600บาทมาคิดคำนวนไม่นำอีก 400บาทที่ตั้จ่ายจากเงินอุดหนุนมาคิดคำนวนถูกต้องหรือไม่ครับ

  คำตอบ
  เวลาคิดคำนวณร้อยละ ๔๐ เขาให้คิดคำนวณจากเงินรายได้แท้ ๆ ไม่รวมเงินอุดหนุน เช่น มีเงินรายได้ ๑,๐๐๐ มีเงินอุดหนุน ๖๐๐ เงินเดือนค่าจ้าง จะตั้งเกิน ๔๐๐ ไม่ได้ เมื่อตั้งตามนั้นแล้วจะเอาเงินจากไหนมาจ่าย ดูเหมือนเขาไม่ว่า  ลองอ่านมาตรา ๓๕ ดี ๆ ไม่แน่ใจว่าลอกมาถูกต้อง
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 กันยายน 2557