ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048649 เทศบัญญัติขัดต่อกฎหมายหรือไม่คนเทศบาล25 มกราคม 2556

  คำถาม
  เทศบัญญัติขัดต่อกฎหมายหรือไม่

  เรียน   อาจารย์มีชัย 

  ผมขอเรียนถามเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมาย ดังนี้ครับ

  เทศบัญญัติเทศบาล ข้อ ๗ “ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรำคาญของประชาชน ”

                  มีปัญหาในทางปฏิบัติ และเกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของกิจการ  ดังนี้

  -  สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายโรงงาน มีระยะห่าง ตามกฎกระทรวง  ๕๐ เมตร

  -  สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  ต้องมีระยะห่างตามเทศบัญญัติ ๓๐๐ เมตร

                  เพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจะเสนอให้แก้ไขเทศบัญญัติข้อดังกล่าว  แต่การจะกำหนดให้กิจการใดมีระยะห่างเท่าใดนั้น  มีจำนวนมากและยุ่งยาก เนื่องจากมีประเภทกิจการทั้งหมดประมาณ ๑๓๒ กิจการ ถ้าจะกำหนดระยะห่างใหม่  โดยจะกำหนดให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ประกาศกำหนดระยะห่างดังกล่าวข้างต้น แทนที่เขียนไว้ในเทศบัญญัติทั้งหมดได้หรือไม่ ดังนี้ครับ

  “ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า            เมตร หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรำคาญของประชาชน

  การประกาศตามวรรคสอง ให้ใช้บังคับได้เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาล..........แล้ว              วัน”

  คำถามครับ

  ๑. เทศบัญญัติมีลักษณะเป็น “กฎ” จะบัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศซึ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไปอย่างกฎได้หรือไม่ครับ เนื่องจากเทศบัญญัติมิใช่เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

  ๒.    การออกกเทศบัญญัติลักษณะดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไรครับ

    

  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

  ขอบคุณมากครับ

   

  คำตอบ

  ขึ้นอยู่กับว่าการออกเทศบัญญัตินั้นอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไร กฎหมายนั้นยอมให้ท้องถิ่นมอบอำนาจต่อไปได้หรือไม่ เพราะการกำหนดให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เป็นการมอบอำนาจต่อไปจากการออกเทศบัญญัติ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 มกราคม 2556