ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051853 กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สุรพล9 เมษายน 2559

  คำถาม
  กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้
  เรียน อ.มีชัยฯ ที่เคารพ

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ออกระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย เงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่สมาชิกผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระแทนสมาชิกผู้กู้ ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ถึงแก่กรรม หรือถูกให้ออกจากงาน หรือให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ และยังชำระหนี้ไม่ครบตามสัญญาเงินกู้ 
           กองทุนฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกันในอัตราร้อยละ 50 ของยอดเงินกู้คง
  เหลือสุทธิหลังจากหักค่าหุ้นและเงินอื่นใดที่สมาชิกผู้กู้ได้รับจากสหกรณ์  โดยจ่ายจากเงินรับบริจาค (ดอกเบี้ยเงินฝาก ของเงินสมทบที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุน) รวมกับเงินจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ์ 
           ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ ชำระหนี้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาในสัญญา  กองทุนฯ จะคืนเงินที่สมาชิกผู้กู้จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 30 วัน
            ที่มาของเงินกองทุน  
            1. เงินที่สมาชิกผู้กู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 1.0 ของวงเงินกู้ตามสัญญา 
             2. เงินรับบริจาค มาจากดอกเบี้ยเงินฝากของเงินสมทบของสมาชิกที่จ่ายเข้ากองทุน
             3. จัดสรรจากกำไรสุทธิของสหกรณ์

  ต่อมา นายทะเบียบสหกรณ์  ได้มีคำวินิยฉัย ระบุว่า เนื้อหาของระเบียบดังกล่าว มีลักษณะเป็นสัญญา ประกอบด้วยคู่สัญญา 2 ฝ่าย ซี่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ โดยตกลงจะส่งเงินจำนวนหนึ่งเป้นค่าตอบแทน  ไม่ว่าเงินนั้นจะเรียกว่าเบี้ยประกันหรือไม่ก็ตาม จึงเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกันชีวิตและกฎหมายประกันวินาศภัย ซึ่งสหกรณ์ไม่สามารถกระทำกิจการในลักษณะดังกล่าวได้ (หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ กษ 1115/9425 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2522)
   คำถาม

  1. เงินสมทบ ที่สมาชิกผู้กู้จ่ายสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว จะเป็นเบี้ยประกันตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือไม่

           2. ดอกเบี้ยเงินฝาก ที่ได้รับจากการบริจาค เป็นเบี้ยประกันตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือไม่

             3. คำวินิฉัยของนายทะเบียบดังกล่าว สหกรณ์จะต้องถือปฏิบัติหรือไม่ และจะต้องยกเลิกกองทุนฯ ดังกล่าวหรือไม่  เพราะการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้คำประกัน  สหกรณ์ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ ให้จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประกันเงินกู้  โดยให้ออกเป็นระเบียบดังกล่าวข้างต้น

              4. หากจะต้องยกเลิกระเบียบกองทุนฯ ดังกล่าว จะมีหนทางใดบ้างที่จะสามารถช่่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันได้ เพราะสมาชิกผู้ค้ำประกัน จะต้องได้รับความเดือนร้อนเป็นจำนวนมาก

               5. เมื่อกองทุนฯ จ่ายชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ให้กับสหกรณ์แล้ว  สหกรณ์ยังสามารถติดตามหนี้เอาจากสมาชิกผู้กู้ตามสัญญาเงินกู้ได้หรือไม่ 

                 จึงเรียนมาขอคำปรึษา และขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
   
     คำตอบ
  ทางที่ดี ควรอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ผู้มีอำนาจเหนือนายทะเบียนวินิจฉัยให้เป็นที่สุด
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 เมษายน 2559