ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  030983 กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ 2550 มาตรา 288 วรรค 3 และมาตร 305(7) เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายอักษร บุตรโคตร ปลัดอบต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา18 กันยายน 2551

  คำถาม
  กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ 2550 มาตรา 288 วรรค 3 และมาตร 305(7) เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เรียนถามท่านอาจารย์มีชัย เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ 2550 มาตรา 288 วรรค 3 และมาตร 305(7) เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ ... ภายในหนึ่งปี เมื่อทางรัฐบาลเสนอกฎหมาย พรบ. ระเบียบบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...ไม่สามารถประกาศใช้ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ฝ่ายกฎหมายกมส่งเสริมฯ จึงส่งเรื่องหารือข้อกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฏีกาตีความ ว่าสามารถใช้ พรบ.ระเบียบบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 ไปก่อน จนกว่าจะมีระเบียฯใหม่มาใช้บังคับได้หรือไม่

            ขอคำแนะนำด้วยครับท่านอาจารย์มีชัย

                                         ขอแสดงความนับถือ

                                         นายอักษร บุตรโคตร

                                         ปลัดอบต.บางกล่ำ

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ www.bangklam.go.th  teeda_2008@hotmail.com

  ด่วน !!! กรมส่งเสริมฯสั่งให้ ก.อบต.จังหวัดชลอการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ส่งผลให้เดือนกันยายน อาจจะไม่มีการประชุมก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด
  ด่วน !!! กรมส่งเสริมฯสั่งให้ ก.อบต.จังหวัดชลอการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว    
       ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 288  วรรค 3  คณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นตามวรรค 1 ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 305(7) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา 288 วรรค 3 มาใช้บังคับภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 ฝ่าย หรือจตุภาคี จากเดิมมีเพียง 3 ฝ่ายหรือไตรภาคี โดยมิให้นำบทบัญญัตินี้มาใช้มีกำหนด 1 ปี ซึ่งครบระยะเวลาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา ขณะนี้กรมส่งเสริมฯได้มีหนังสือตามหนังสือด่วนที่สุดที่มท 0809.2/ว.1945 ลว 15 กันยายน 2551 สั่งการให้ ก.อบต.จังหวัดได้ชลอการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว เนื่องจากกรมส่งเสริมฯอยู่ระหว่างการหารือข้อกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฏีกาอยู่ สาเหตุมาจากทางรัฐบาลเสนอกฎหมาย พรบ. ระเบียบบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...ไม่สามารถประกาศใช้ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ฝ่ายกฎหมายกมส่งเสริมฯ จึงส่งเรื่องหารือข้อกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฏีกาตีความ ว่าสามารถใช้ พรบ.ระเบียบบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 ไปก่อน จนกว่าจะมีระเบียฯใหม่มาใช้บังคับได้หรือไม่
   สรุปผลกระทบ
   1.การประชุม ก.กลาง ก.อบต และ ก.อบต.จังหวัด เดือนกันยายน 2551 ต้องรอผลการวินนิจฉัยของ
  คณะกรรมการกฤษฏีกาตีความ ก่อนว่าสามารถจัดพประชุมได้หรือไม่
   2.การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล การสอบตำแหน่งสายบริหารฯ หรือการโอนย้าย ที่ จะนำเข้าที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัดต้องรอกรมส่งเสริมแจ้งผลการตีความของคณะกรรมการกฤษฏีกาก่อน
      ในส่วนตัวมีความคิดเห็นว่าน่าจะใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีพรบ.ระเบียบฯใหม่มาใช้บังคับ เพราะมิเช่นนั้น จะมีปัญหามาก ครับ เช่น เรื่องการบริหารงานบุคคลทุกอย่างที่ต้องขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัด ต้องหยุดหมด เพราะกรมฯแจ้งว่าพรบ. ระเบียบบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ... จะได้ใช้ประมาณต้นปี พ.ศ 2553 ครับ
   ก็นำข่าวความเคลื่อนใวการบริหารงานบุคคลมาเล่าสู้กันฟัง รายละเอียดตามหนังสือกรมฯด่วนที่สุดที่มท 0809.2/ว.1945 ลว 15 กันยายน 2551 ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 1 แผ่น ครับ

                        นายอักษร  บุตรโคตร
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                         16 กันยายน 2551
                         
  โดย: ตำบลบางกล่ำ
  ประจำวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

  คำตอบ

  เรียน คุณอักษร

     เมื่อกรมถามไปที่กฤษฎีกาแล้ว ก็ควรรอฟังคำตอบของกฤษฎีกา


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 กันยายน 2551