ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050631 ต่อกระทู้ 050623 การลาออกจากราชการและขอกลับเข้ารับราชการในสถาบันอุดมศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัย7 เมษายน 2558

  คำถาม
  ต่อกระทู้ 050623 การลาออกจากราชการและขอกลับเข้ารับราชการในสถาบันอุดมศึกษา
  ต้องขออภัยท่านอาจารย์อย่างสูงที่ผมไม่ได้แนบข้อกฎหมายมาในกระทู้ก่อนหน้า

  พรบ ข้าราชการพลเรือน 2535
  "มาตรา 65 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็น กรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและ ทางราชการต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอำนาจตาม มาตรา 52 สั่งบรรจุและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดได้"
  พรบ ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา 2547
  "มาตรา ๓๔ ผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการอาจขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  (๑) ออกจากราชการเมื่อถูกสั่งให้ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
  (๒) ออกจากราชการโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
  (๓) ลาออกจากราชการไปด้วยเหตุใด ๆ อันมิใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

  การกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่งแต่ละกรณี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด"

  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสองข้อนี้ผมดูแล้วคนที่ลาออกจากราชการน่าจะสามารถกลับเข้ารับราชการได้ดังเดิม ตาม มาตรา65 ของพรบกพ2535 และ พรบอุดม2547 มาตรา 34 วรรค 3 ใช่ไหมครับท่านอาจารย์

  ท่านที่แย้งว่าไม่ได้บอกว่าเพราะมีประกาศอะไรบางอย่างที่บอกว่าให้ยุบอัตราราชการเมื่ออัตราว่างลงจากการตาย เกษียณ หรือลาออก ประกาศนี้ใหญ่กว่า พรบ หรือครับ แม้หากมีประกาศนี้จริง ผมคิดว่าเจตนารมของกฎหมายน่าจะมีผลยุบอัตราเฉพาะคนที่ลาออกแล้วไม่ขอกลับมา ส่วนคนที่ลาออกแล้วขอกลับมาทันทีแบบนี้น่าจะกลับมาได้หรือไม่ครับ ขอบพระคุณครับ

  คำตอบ
  การกลับเข้ารับราชการไม่ใช่เป็นสิทธิข้างเดียว แต่เป็นความต้องการสองด้าน คือ ตัวข้าราชการอยากกลับเข้ารับราชการ และทางราชการต้องการรับคนนั้นกลับเข้ารับราชการ  ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ้่งไม่ประสงค์ การกลับเข้ารับราชการก็เกิดขึ้นไม่ได้  นอกจากนั้น สำหรับหน่วยงานที่เป็นสถาบันอุดมศึกษานั้น เขามีข้อจำกัดอยู่ กล่าวคือ เมื่อใดที่ข้าราชการลาออกจากราชการ เขาก็ยุบอัตรานั้นและให้เงินสำหรับเป็นอัตราพนักงานใหม่ ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการ เพราะฉะนั้นในกรณีของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อลาออกจากราชการแล้ว จึงค่อนข้างยากที่จะกลับเข้ารับราชการใหม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกไปเพียงไม่กี่วัน เขายังไม่ทันได้ยุบ ก็อาจพอมีช่องทางกลับมาได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  7 เมษายน 2558