ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049691 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนจิรายุทธ์30 ตุลาคม 2556

  คำถาม
  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  เรียน อาจารย์มีชัยฯ

              การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง

  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

  ซึ่งบัญญัติว่า

  “มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิบดีหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ถ้านายกรัฐมนตรีสำหรับสำนักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้”

  กระผมมีข้อสงสัยว่าการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ดังนี้

  ๑. จะต้องเรียงลำดับดังต่อไปนี้เสมอ หรือก่อนทุกครั้งหรือไม่

      ๑.๑ กรณีที่มีรองอธิบดีคนเดียว จะต้องแต่งตั้งรองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนก่อน

      ๑.๒ ถ้ามีรองอธิบดีหลายคน ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

     ๑.๓ ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

          ๒. สำหรับถ้อยคำที่ว่า “ถ้านายกรัฐมนตรีสำหรับสำนักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้” นั้น จะใช้ในกรณีที่ไม่มี
  ผู้ดำรงตำแหน่งตาม ๑.๑ ถึง ๑.๓ ใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะใช้อย่างไร

   

                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                     จิรายุทธ์                     
  คำตอบ

  1.1  ในกรณีมีรองอธิบดีคนเดียว ก็ไม่ต้องแต่งตั้ง  รองอธิบดีเขารักษาราชการแทนโดยผลของกฎหมาย

   1.2 เมื่อมีรองอธิบดีหลายคน ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องแต่งตั้ง เพราะไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน แตปกติเขาแต่งตั้งกันไว้ล่วงหน้า เมื่อไม่มีรองอธิบดีหรือมีแต่ปฏิบัติงานไม่ได้ ก็ต้องตั้งคนอื่นจากในกรมนั้นเป็นของธรรมดา

  2. ไม่จำเป็น  กรณีตามข้อ ๑ เป็นกรณีปกติ แต่แม้จะเป็นไปตามนั้นแล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นว่าควรให้คนอื่นรักษาราชการแทน ก็อาจใช้อำนาจแต่งตั้งได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 ตุลาคม 2556