ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  042039 การรักษาราชการแทนคนทะเบียน26 กันยายน 2553

  คำถาม
  การรักษาราชการแทน

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย ที่เคารพ

         ผมมีประเด็นข้อกฎหมายที่จะขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยกรุณาให้คำแนะนำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยข้อเท็จจริงมีอยู่ว่านายอำเภอใช้อำนาจตามมาตรา ๖๔ ของกฎหมายดังกล่าวออกคำสั่งแต่งตั้งปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง (ป.อาวุโส) เป็นผู้รักษาราชการแทน คนที่ ๑  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้รักษาราชการแทน คนที่ ๒  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเป็นผู้รักษาราชการแทน คนที่ ๓ ประเด็นคำถาม

         ข้อ ๑ ผู้ที่มีคำสั่งให้รักษาราชการแทนนายอำเภอ จะใช้อำนาจแทนนายอำเภอได้ต่อเมื่อนายอำเภอไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ถูกต้องหรือไม่

         ข้อ ๒ ผู้ที่จะรักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องเรียงตามลำดับตามที่นายอำเภอมีคำสั่ง โดยถ้าปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง (ป.อาวุโส) ปฏิบัติงานอยู่บนที่ว่าการอำเภอ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนซึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน คนที่ ๓ จะใช้อำนาจในฐานะเป็นผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอไม่ได้ ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุผลใด

         ข้อ ๓ ถ้าจะต้องมีคำสั่งอนุมัติในคำร้องหรือแบบพิมพ์ทางราชการในอำนาจของนายอำเภอ ผู้ที่รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมวงเล็บชื่อตัว ชื่อตัว และตำแหน่งให้ชัดเจนว่าเป็นผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ จึงจะทำให้คำสั่งอนุมัติมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ถูกต้องหรือไม่

         ข้อ ๔ กรมการปกครองมีระเบียบซึ่งออกโดยอำนาจตามกฎหมายทะเบียนราษฎรกำหนดให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เพิ่มชื่อคนไทยที่ตกสำรวจลงในทะเบียนบ้าน แต่ปลัดอำเภอกลับเป็นผู้อนุมัติเรื่องดังกล่าวโดยอ้างว่านายอำเภอมีคำสั่งให้ตนรักษาราชการแทน แต่ตรวจดูจากเอกสารคำร้องที่ปลัดอำเภออนุมัติเรื่องพบว่ามีการลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อของปลัดอำเภอเท่านั้น กรณีนี้จำถือได้หรือไม่ว่าปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ และการอนุมัติเรื่องดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ตามระเบียบกฎหมายหรือไม่

         ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง

  คำตอบ

  1. ถูกต้อง

  2. ถูกต้อง

  3. การที่ต้องลงรายละเอียดต่อท้ายชื่อก็เพื่อให้รู้ว่าทำในฐานะอะไร แต่ถ้าไม่ได้ลงไว้ ก็ไม่ถึงกับทำให้เสียไป ถ้าเป็นการกระทำในขณะที่รักษาราชการแทน

  4. ถ้าทำในระหว่างที่รักษาราชการแทน ก็อาจไม่เสียไป แต่ถ้าได้ทำไปในระหว่างที่ไม่ได้รักษาราชการแทน (เพราะนายอำเภอมีตัวอยู่) การอนุมัตินั้นก็ไม่มีผลอะไร เพราะคนอนุมัติไม่มีอำนาจ

      คำตอบข้างต้นอยู่บนสมมุติฐานว่าผู้ถามเข้าใจความแตกต่างระหว่าง การรักษาราชการแทน  กับ การปฏิบัติราชการแทน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 กันยายน 2553