ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  030771 เรื่อง การมอบอำนาจสุรพล5 กันยายน 2551

  คำถาม
  เรื่อง การมอบอำนาจ

  กราบเรียน อาจารย์

         ด้วย พ.ร.บ.จัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ กรณีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายอำเภอและปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ในท้องที่ที่มีการจัดรูปที่ดิน เป็นกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากเจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน และให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

         มาตรา ๑๑ วรรคสอง ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการซึ่งได้รับเลือกจากกรรมการที่มาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

            ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

           คำถาม

  ๑ ถือเป็นกรณีกฎหมายเฉพาะกำหนดการมอบอำนาจไว้ การมอบอำนาจในเรื่องนี้จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ และไม่อาจมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับล่าสุดได้ ใช่หรือไม่

          กรณีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า และผลของการประชุมต้องเป็นโมฆะหรือไม่

  ๒ กรรมการโดยตำแหน่ง เช่น ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด สามารถมอบให้ผู้แทนเข้าประชุมแทนได้หรือไม่

  ๓ ถ้าหากทั้ง ๑ และ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผลของการประชุมจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

  ๔ หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการนำผลของการประชุมไปใช้ในเรื่องอื่น ๆ เช่น นำผลการประชุมไปขออนุญาตในกรณีอื่น กรณีนั้นจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และหากไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องเพิกถอนคำสั่งนั้นอย่างไร

         ซึ่งผมได้ศึกษาดูจาก บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการมอบอำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังเรื่องเสร็จที่ ๘๕๐/๒๕๕๐ เมื่อ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แล้ว จึงมีข้อสงสัย และสอบถามไปยังสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางแล้ว ก็ยังยืนยันว่าทำได้ โดยผมได้อ้างบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว แต่ ฝ่ายกฎหมายบอกไม่มั่นใจ

         จึงขอกราบเรียนหารืออาจารย์มา ณ ที่นี้

                                                                         ขอแสดงความนับถือ

  คำตอบ

  เรียน คุณสุรพล

  1. กฎหมายดังกล่าวกำหนดเรื่องการเป็นประธานของที่ประชุม แต่ไม่ได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการตามกฎหมาย

  2. มอบให้คนทั่วไปเป็นผู้แทนไม่ได้ ได้แต่มอบอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ทำนองเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งว่ามีตำแหน่งรองลงไปที่จะมอบอำนาจหรือไม่

       คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ให้ไว้เพื่อใช้เป็นแนวคิด ถ้าต้องการให้เป็นที่ยุติและใช้ในราชการได้ ก็ต้องถามไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 กันยายน 2551