ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  028583 เลื่อนขั้นเงินเดือนอปท.11 มิถุนายน 2551

  คำถาม
  เลื่อนขั้นเงินเดือน

  เรียน  อาจารย์มีชัย  ฤชุพันธุ์

                  ผมเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความเห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่น(นายกฯ)  ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อเดือนตุลาคม  ๒๕๕๐  ที่ผ่านมา  จึงขอเรียนถามความคิดเห็นของอาจารย์ตามข้อมูลดังนี้

                  ระเบียบ  กฎหมาย

                  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หมวด ๑๐

  การเลื่อนขั้นเงินเดือน

  ฯลฯ

                  ข้อ 208  ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                  (๑)  ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ  และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๒๐๕ แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น

                  (๒)  ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  ฯลฯ

  ข้อเท็จจริง

                  ๑.  นายกฯ ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง(เลื่อนวันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๐ )  คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  โดยมีนาย ก  ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น

                  ๒.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งลงโทษนาย ก  ตัดเงินเดือน(หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์)  ๕%  เป็นเวลา    เดือน  ตั้งแต่วันที่    พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เป็นต้นไป  คำสั่งลงโทษลงวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๐

   (ข้อสังเกตุ  ลงโทษก่อนวันที่    ธันวาคม  ๒๕๕๐  ซึ่ง  พรบ. ล้างมลทินฯใช้บังคับ)        

  ข้อสอบถาม

                  ๑.  วันออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศฯ ข้อ  ๒๐๘(๒)  คือวันที่เท่าไร  วันที่ลงนามในคำสั่ง(๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐)  หรือวันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้(๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐ )

                  ๒. การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นกรณีนาย ก  ถูกต้องหรือไม่  อย่างไร

                  ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาตอบข้อสอบถามมา ณ โอกาสนี้ด้วย
  คำตอบ

  1. วันออกคำสั่ง

  2. ไม่ถูกต้อง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 มิถุนายน 2551