ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  022390 การสมัครใจไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยข้าราชการคนหนึ่ง29 มิถุนายน 2550

  คำถาม
  การสมัครใจไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

  เรียน  อ.มีชัยฯ

  ตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน ม.114 (2) กำหนดให้ข้าราชการมีสิทธิได้รับบำนาญเหตุทดแทนได้ เมื่อ "ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดสมัครไป ปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ" ให้ผู้มีอำนาจ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ

  ซึ่ง ก.พ.ได้วางแนวทางวินิจฉัยตามมาตราดังกล่าวว่า จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการ ได้แก่
  1. เป็นการไปปฏิบัติงานใดๆ ที่มิใช่งานในหน้าที่ของส่วนราชการ เช่น ไปปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ
  2. สมัครใจที่จะไปปฏิบัติงานนั้นเอง
  3. เป็นความประสงค์ของทางราชการ ที่จะให้ไปปฏิบัติงานนั้น คือ ทางราชการเห็นว่างานที่จะไปปฏิบัตินั้นเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการเดิม หรือหน่วยงานอื่น หรือ เป็นประโยชน์ต่อราชการโดยส่วนรวมก็ได้

  กรณีดังกล่าว ขณะนี้ข้าพเจ้ามีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือน มีความประสงค์สมัครใจไปปฏิบัติงานใน คณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยกำหนดว่า ไม่ถือเป็นหน่วยงานราชการ และมีอำนาจการบริหารงานบุคคลและงบประมาณด้วยตนเอง

  จึงอยากเรียนสอบถามว่า
  1. การที่ข้าพเจ้าจะสมัครใจไปปฏิบัติงานที่คณะดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร
  2. การปฏิบัติงานดังกล่าว จะทำให้เกิดสิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน ตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน มาตรา 114(2) หรือไม่ อย่างไร

  หมายเหตุ
  เท่าที่ได้ตรวจสอบ พบว่า เคยมีหน่วยงานที่สั่งให้ออกตามมาตราดังกล่าว ดังนี้
  1. ข้าราชการ สมัครใจไปทำงานที่ธนาคารออมสิน
  2. ข้าราชการ สมัครใจไปทำงานที่ กกต.
  3. ข้าราชการ สมัครใจไปทำงานที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
  ทั้ง 3 กรณี ได้รับการสั่งให้ออกเพื่อรับบำนาญเหตุทดแทน

  คำตอบ
  การไปทำงานในคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนั้น ก็คือการไปทำงานในมหาวิทยาลัยนั่นเอง เมื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามยังเป็นส่วนราชการอยู่ กรณีจึงไม่เข้าข่ายที่จะไปทำงานตามมาตรา 114
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 มิถุนายน 2550