ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050327 ร้องเรียนได้ไหมพลอย24 กันยายน 2557

  คำถาม
  ร้องเรียนได้ไหม

  กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

       ดิฉันเป็นข้าราชการพลเรือนสอนที่วิทยาลัยพยาบาล มีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่าผลการประเมินฯ ในระดับดีเด่นและดีมากในระดับต้น ๆ มักจะกระจุกอยู่กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งและผู้ดำรงตำแหน่งในการบริหาร ทั้ง ๆที่พยายามทำงานและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเต็มกำลังความสามารถ อาจคิดได้ว่าไม่แตกต่างหรือแตกต่างในลักษณะที่คิดว่าดีกว่ากลุ่มคนเหล่านั้น ดิฉันมองไม่เห็นโอกาสหรือช่องทางที่จะมีผลการประเมินที่สูงขึ้น ซึ่งดิฉันคิดว่าผลการประเมินเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่า เกียรติและศักดิ์ศรี อันจะเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นและเป็นเกียรติ ศักดิ์ของการเป็นข้าราชการให้กับครอบครัว วงศ์ตระกูลได้ จากการพิจารณากระบวนการประเมินฯ ในหน่วยงานพอสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้

  1.       หัวข้อการประเมินหรือเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาไม่เหมาะสมกับระดับและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ ไม่มีคำอธิบายรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ต้องนำมาใช้ในการประกอบการประเมิน หรือเห็นความแตกต่างของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

  2.       เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินไม่ได้มาจากการพิจารณาเกณฑ์ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานทั้งองค์กร ไม่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้ถูกประเมินและเป็นไปตามความต้องการขององค์กร ขาดการเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในการประเมิน

  3.       กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่มีการแจ้งรายละเอียดในการประเมินไว้ล่วงหน้า แจ้งขณะนั้นในวันศุกร์และให้ส่งในวันจันทร์ถัดมา ทำให้ผู้ถูกประเมินไม่สามารถเก็บหลักฐานเพื่อเสนอในการประเมินได้ครอบคลุม

  4.       วิธีและเกณฑ์การประเมินฯ เป็นกระบวนที่ไม่ต่อเนื่องปรับเปลี่ยนใหม่ทุกวงรอบการประเมินฯ ผู้ถูกประเมินไม่สามารถเก็บหลักฐานเพื่อเสนอในการประเมินได้ครอบคลุมทันการณ์ได้

  5.       กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานทำอย่างเร่งรีบ รวบรัด ใช้เวลาในการพิจารณาน้อยเกินไป (ทั้งเกณฑ์ การรายงานผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน) ขาดระเบียบปฏิบัติที่ดี ไม่มีการแจ้งเกณฑ์การประเมินล่วงหน้า ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการประเมินให้ชัดเจน เร่งรัดทำการประเมิน และเกณฑ์การประเมินเปลี่ยนแปลงทุกวงรอบการประเมิน

  6.       ในการประเมินฯ ที่ผ่านมาทุกครั้ง ไม่มีการนำผลการประเมินนั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงต่อการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการประเมินฯ) มุ่งนำผลไปเพื่อพิจารณาความดีความชอบในการปรับอัตราเงินเดือน ซึ่งจะมีผลทำให้ผลการประเมินฯ ที่ดีกระจุกอยู่กับคนบางกลุ่ม และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ไม่กระจายทั่วถึงทุกระดับตำแหน่งของการปฏิบัติงาน

  7.       การที่มีการเปลี่ยนเกณฑ์หรือเครื่องมือในการประเมินฯ ทุกครั้งที่จะมีการประเมินฯ อาจส่งผลให้ผู้ประเมินฯ ประเมินโดยที่ไม่มีความเข้าใจรายละเอียดและวิธีการในการประเมินฯ อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถอธิบายหรือชี้แจงผลการประเมินดังกล่าวได้ ทั้งอาจเกิดจากการเข้าใจเกณฑ์ที่ไม่ตรงกัน ทำให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปพิทักษ์สิทธิ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ (เกิดความไม่เท่าเทียมกันหรืไม่ยุติธรรมได้)

  8.       จากกระบวนการประเมินฯที่กล่าวทั้งหมด ในแง่ผู้ถูกประเมินไม่ได้รับรู้ผลการประเมินที่ถูกต้องแท้จริง จะส่งผลต่อข้อมูลในการนำไปในการพิจารณาเพื่อพัฒนาตนเอง

  9.       ในบางกรณีผู้ประเมินฯ อาจไม่ใช่บุคคลที่มีคุณลักษณะของการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อพิจารณาจะประเมินฯ จากกระบวนการที่ไม่ใช่แบบปฏิบัติที่ดี อาจส่งผลต่อการนำแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติของตนเองเป็นเกณฑ์พิจารณาผู้อื่น ซึ่งแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนี้ควรจะประเมินแบบ 360 องศา ทุกระดับประเมินไปมาได้ ไม่ควรประเมินฯ จากผู้ประเมินเพียงด้านเดียว ควรประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  10.   ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่มีเครื่องมือประกอบช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดคุณลักษณะของการใช้ตนเองเป็นเกณฑ์พิจารณา และทุกคนที่อยู่ในระดับเดียวกับและหรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน ถูกประเมินฯ ด้วยเกณฑ์เดียวกัน เช่น ควรมีเครื่องมือประกอบการประเมินทุกครั้ง อาทิ Job description ,มาตรฐานการปฏิบัติงาน

      ดิฉันจึงอยากจะเรียนปรึกษาว่า  ในกรณีอย่างนี้ สามารถร้องเรียนได้หรือไม่คะ

                         ด้วยความเคารพอย่างสูง

                        ข้าราชการในระดับปฎิบัติ

  คำตอบ
  ถ้าเห็นว่าเกณฑ์การประเมินไม่ดีพอ ก็อาจร้องต่อสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี เพื่อให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินเสียใหม่ การไปฟ้องต้องได้ความว่า เขาไม่ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หรือไม่เป็นธรรมในการประเมิน
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 กันยายน 2557