ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046498 เงินเพิ่มการครองชีพ (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)พนง มทร19 มีนาคม 2555

  คำถาม
  เงินเพิ่มการครองชีพ (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)

  เรียนท่านอาจารย์มีชัย

    ตามที่รัฐบาลมีนโยบายรับรองเงินเดือน 300 บาทต่อวัน และวุฒิปริญญาตรี 15000 บาทต่อเดือน และได้มีการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ ๕) โดยได้กำหนดบทนิยามลูกจ้างชั่วคราวเข้าไปด้วย (ส่วนตัวผมเข้าใจดีครับว่าต้องเป็นลูกจ้างเงินงบประมาณ) และต่อมากระทรวงการคลังได้ทำหนังสือเวียนมาว่า กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั้วคราวฯ (ฉบับที่ ๕) โดยอนุโลม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการในการช่วยเหลือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว

    จากข้อเท็จจริงข้างต้น ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า หนังสือเวียนดังกล่าวขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร ถ้าขัดจะต้องดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราว และส่วนตัวเห็นว่า คนทำงานต้องได้รับสิ่งที่ควรได้รับตามนโยบายของรัฐบาล การที่กระทรวงการคลังกำหนดแนวทางมาให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี่

  คำตอบ

  หนังสือกระทรวงการคลังเขาปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว เพราะรัฐบาลเขาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างเอกชน ส่วนเงินเดือนปริญญาตรีนั้น เขาก็มีนโยบายขึ้นให้แต่เฉพาะข้าราชการ  ส่วนพนักงานหรือลูกจ้างอื่น ๆ ของส่วนราชการนั้น รัฐบาลไม่ขัดข้องที่แต่ละส่วนราชการจะขึ้นให้ เพียงแต่ให้ไปหาเงินเอาเอง ซึ่งกระทรวงการคลังก็เวียนหนังสือให้ทราบตามความหมายที่ว่า "ส่วนราชการจะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอในการจ่าย" ซึ่งแปลตรง ๆ ว่าถ้าแกไม่มีเงินพอก็อย่าได้ไปขึ้นเงินเดือนเข้าทีเดียว

        ที่ตอบไปข้างต้นก็เป็นการตอบไปตามสิ่งที่ปรากฏ อย่าได้เข้าใจว่าผู้ตอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นอันขาด


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 มีนาคม 2555