ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  042072 มาตรา 29 แห่งรัฐธรรมนูญครูมหาวิทยาลัย28 กันยายน 2553

  คำถาม
  มาตรา 29 แห่งรัฐธรรมนูญ

   

    เรียน ท่านอาจารย์มีชัย ที่เคารพ

       กระผมขอรบกวนสอบถามปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนี้ครับ

   1. การตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า " ... ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ..." กฎหมายนิรโทษกรรมที่ออกมาบังคับใช้เฉพาะกรณีเช่นนี้จะขัดต่อมาตรา 29 หรือไม่ครับ

   2. การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา บัญญัติว่า " การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

  กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม"

  ในส่วนของวรรคสามที่อนุโลมให้นำลักษณะของกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลมาบังคับใช้กับ "กฎ" ด้วยนั้น มีปัญหาว่า จะต้องระบุบทบัญญัติที่ให้อำนาจในการตรากฎซึ่งจำกัดสิทธิเสรีภาพด้วย แต่ปรากฏว่า ในระเบียบ ข้อบังคับบางฉบับ (เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับการลงโทษวินัยนักศึกษา) ไม่มีการระบุบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ตรากฎจำกัดสิทธิเสรีภาพได้ เช่นนี้จะเป็นการขัดกับมาตรา 29 วรรคสาม หรือไม่ครับ เพราะปรากฏระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ระบุบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้จำกัดสิทธิเสรีภาพไว้มากมายหลายฉบับครับ

  ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์

   

      ครูมหาวิทยาลัย

  คำตอบ

  1. ถ้าออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ สำหรับคดีฆ่าคนตายเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓  หรือให้แก่นาย ก. ก็ทำไม่ได้

  2. ก็รีบ ๆ ไปแก้ไขเสียระบุเสียให้ชัดเจน การที่รัฐธรรมนูญให้ระบุบทบัญญัติที่ใช้อ้างอิง ก็เพื่อคนออกกฎจะได้ตรวจสอบว่าตนมีอำนาจจริงหรือไม่ ถ้ามีจริงก็ต้องสามารถอ้างอิงบทบัญญัติที่ให้อำนาจได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 กันยายน 2553