ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  030676 ลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการพงษ์ลดา29 สิงหาคม 2551

  คำถาม
  ลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการ

  เรียน อาจารย์มีชัย

  ขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ

  ๑ กรณีลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

  ๑.๑จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารตามกรอบของระเบียบกพอ.ได้หรือไม่ค่ะ

  ๑.๒จากข้อ ๑ ถ้าเป็นได้  จะมีสิทธิได้รับเงินค่าตำแหน่งหรือไม่ค่ะ

  ๒ ส่วนกรณีพนักงานราชการ

  ๒.๑ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกฯ มิใช่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๖๕/๑ ระเบียบ กพอ.พ.ศ.๒๕๕๑ (การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันดุมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย) ถูกไหมค่ะ

  ๒.๒ฉะนั้นการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำตามม.๕๑ แห่งพรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒๕๔๗ วรรคท้าย บัญญัติว่า"คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งถอดถอนคณาจารย์ประจำตามวรรคหนึ่งใหเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา" เมื่อโยงกับม ๖๕/๑ ตามข้อ ๒.๑ แล้ว   ฉะนั้นจะสรุปได้ว่าพนักงานราชการไม่สามารถดำรงตำแหน่งตาม ม.๕๑ ได้ไหมค่ะ 

  ขอรบกวนอาจารย์ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่งค่ะ

  คำตอบ

  เรียน คุณพงษ์ลดา

  1. 1 -1.2  ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  2.1 ถูกต้อง

  2.2  การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการย่อมเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 สิงหาคม 2551