ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  025298 ค่าตอบแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งของอธิการบดีและการจ้างอธิการบดีและคณบดีที่เกษยณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในระหว่างที่ยังไม่หมดวาระคนราชภัฏ19 ธันวาคม 2550

  คำถาม
  ค่าตอบแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งของอธิการบดีและการจ้างอธิการบดีและคณบดีที่เกษยณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในระหว่างที่ยังไม่หมดวาระ

  1. ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีกฎหมายฉบับใดกำหนดให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าอธิบดี

  แต่มีการจ่ายเงินทดแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งให้แก่อธิการบดีและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

  - ขอถามว่า การดำเนินการดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

   

  2. อธิการบดีและคณบดีที่เกษียณอายุราชการในขณะที่วาระการดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารยังไม่สิ้นสุด

  และยังมีสิทธิดำรงตำแหน่งต่อได้อีก (กฎหมายมิได้กำหนดให้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ)

  ในขณะดำรงตำแหน่งบริหารในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นสองเท่าของเงินประจำตำแหน่งของขณะที่มีสถานะภาพเป็นข้าราชการ

  และมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีคำสั่งจ้างให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งบริหารดังกล่าวด้วย

  โดยให้ค่าจ้างชั่วคราวเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนการเกษียณอายุราชการ

  ตามหลักเกณฑ์การจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามมติ ครม. วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖

  - ขอถามว่า การดำเนินการจ้างผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ (ข) กำหนดให้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทบริหาร ให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวอีกสถานภาพหนึ่งเพื่อให้ได้รับเงินค่าจ้างเท่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนการเกษียณอายุราชการ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

  3. หมายเหตุ  ข้อคำถามข้างต้นเป็นความสงสัยส่วนตัวของข้าพเจ้าซึ่งมิได้เป็นข้าราชการที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียกับตำแหน่งดังกล่าว แต่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลจากคณาจารย์บางท่านปรารภให้ฟังจึงมีความสงสัย 

  - หากพบว่าการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจักได้ช่วยกันแก้ไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป

  คำตอบ

  1. เมื่อไม่พบในกฎหมาย ก็ต้องลองไปดูระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  2. ต้องไปดูว่าเขาจ้างเพื่อเป็นอาจารย์หรือทำหน้าที่อื่นหรือไม่ เพราะการที่เขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารนั้น แม้ไม่จ้างเขาก็เป็นได้อยู่แล้วไม่ใช่หรือ

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 ธันวาคม 2550