ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  024075 เบี้ยประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการนายสมพร ศรีอาภานนท์15 ตุลาคม 2550

  คำถาม
  เบี้ยประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

  กราบเรียน ท่าน อ.มีชัย ที่เคารพอย่างสูง

             ด้วยกระผมไม่ใคร่มีความรู้ทางด้านกฏหมาย แต่มีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้อง จึงใคร่ขอกราบเรียนถามท่านเพื่อความกระจ่างและเป็นมาตราฐานของหน่วยงานแบบเดียวกัน ดังนี้

  1. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใครเป็นผู้แต่งตั้ง เพราะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย สภาอาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 12 กล่าวว่า "ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ" และข้อ 13 "การเป็นประธานหรือกรรมการตามข้อบังคับนี้ ให้มีผลสมบูรณ์นับแต่วันประกาศผลเป็นต้นไป"

  2. ในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะสามารถเบิกเบี้ยประชุมกรรมการได้หรือไม่ ซึ่งสภาคณาจารย์ฯ นี้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ม.23) เช่นเดียวกับสภามหาวิทยาลัย (ม.16) สภาวิชาการ (ม.22) และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ม.25)

  3. สภาอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย จัดเป็นนิยามของ "คณะกรรมการ" ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 หรือไม่

                                                       ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                       นายสมพร ศรีอาภานนท์

  คำตอบ

  เรียน คุณสมพร

  1. ไม่มีใครแต่งตั้ง เพราะมาจากการเลือกตั้ง เมื่อประกาศผลแล้วก็ใช้ได้

  2. ต้องไปดูข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าจะให้หรือไม่

  3. เมื่อเป็นคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง กฎหมายไม่ได้แต่งตั้ง จึงไม่เข้าข่าย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 ตุลาคม 2550