ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  022987 ขอความกระจ่างเรื่องการต่ออายุของคณบดีหลังเกษียณมุกริน15 สิงหาคม 2550

  คำถาม
  ขอความกระจ่างเรื่องการต่ออายุของคณบดีหลังเกษียณ

  เรียน อาจารย์มีชัย

  ดิฉันรับราชการเป็นอาจารย์ระดับ 7 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขณะนี้ทางคณะของดิฉันมีประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่สนใจของเหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะนั่นก็คือ เรื่องการต่ออายุของคณบดีหลังเกษียณ ทั้งนี้เนื่องจากคณบดีได้ประกาศต่อหน้าสาธารณชนแล้วว่าจะขออยู่ต่อจนครบวาระอีกประมาณหนึ่งปีหลังจากเกษียณอายุราชการในปีนี้โดยให้เหตุผลว่าได้ทั้งเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง  จึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่อยู่

  ดิฉันมีข้อสงสัยหลายประการเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงอยากจะเรียนถามเป็นข้อๆ ดังนี้

  1.  พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ 2547 มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำรง         ตำแหน่งของคณบดีดังนี้

       มาตรา 30 อธิการบดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรด  เกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
  (1) ตาย
  (2) ลาออก
  (3) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
  (4) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
  (5) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
  (7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

   มาตรา 38 คณบดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ และให้นำความใน มาตรา 30 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม

  ตามความเข้าใจของดิฉันและคณาจารย์อีกหลายๆ ท่าน คณบดีสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระแม้ว่าจะเกษียณแล้วเพราะไม่มีข้อความใดในมาตราดังกล่าวระบุว่าจะต้องพ้นจากตำแหน่งหลังเกษียณใช่หรือไม่

  2. ดิฉันเคยเห็นประกาศโฆษณารับสมัครคณบดีของมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งหมายความว่าคนนอกสามารถเป็นคณบดีได้ ในกรณีที่คณบดีเกษียณอายุแล้วแต่ยังดำรงตำแหน่งต่อไปได้ก็เท่ากับเอาคนนอกมาเป็นคณบดีได้ และถ้าทำได้เหตุใดมหาวิทยาลัยจึงไม่เคยประกาศรับสมัครคนนอกมาเป็นคณบดี 

  3. อยากทราบว่าใครเป็นผู้ตัดสินว่าคณบดีซึ่งจะเกษียณอายุแล้วสมควรต่ออายุอีกจนครบวาระและใช้เกณฑ์ใดมาตัดสิน

  4. คณบดีได้กล่าวอ้างว่าทั้งสภาเชิญให้อยู่ต่อเพราะทำงานมีคุณภาพ แต่เท่าที่ดิฉันทราบ คะแนนการประเมินผลงานของคณบดีซึ่งประเมินโดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีนัก ดิฉันกลัวสภาจะเสียชื่อที่ถูกกล่าวอ้างถึง จึงขอให้ข้อมูลไว้ ณ ที่นี้ด้วย

                                     ขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบของท่านค่ะ

                                     มุกริน

  คำตอบ

  เรียน คุณมุกริน

  1. การที่คณบดีจะยังอยู่ต่อได้หรือไม่หลังเกษียณอายุ ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายกำหนดให้คนที่จะเป็นคณบดีต้องเป็นข้าราชการหรือไม่ ถ้าไม่ได้กำหนด ก็หมายความว่าคนนอกสามารถเป็นได้ เมื่อคนนอกเป็นได้ เขาก็เป็นจนกว่าจะครบวาระ อายุเท่าไรก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ากำหนดให้ข้าราชการเท่านั้นจึงจะเป็นคณบดีได้ พอเกษียณอายุ เขาก็ไม่ได้เป็นข้าราชการ จึงต้องออก   ในขณะที่ตอบไม่มีกฎหมาย ลองไปเปิดดูกฎหมายของมหาวิทยาลัย และกฎหมายระเบียบข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาดูเถิด

  2. ดูคำตอบในข้อ 1แล้วก็คงจะเข้าใจ

  3. ถ้าคณะบดีต้องเป็นข้าราชการ ก็ไม่มีใครต่ออายุให้ได้  แต่ถ้าไม่ต้องเป็นข้าราชการ ไม่ต้องต่ออายุ เขาก็เป็นต่อไปจนกว่าจะครวาระ

  4. สภาไหนล่ะ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 สิงหาคม 2550