ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  022399 หารือข้อบังคับสภาฯนักศึกษามหาวิทยลัยราชภัฏ1 กรกฎาคม 2550

  คำถาม
  หารือข้อบังคับสภาฯ

  เรียนท่านมีชัยที่เคารพ

                 กระผมเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งซึ่งท่านมีชัย มีตำแหน่งเป็นประธานสภามหาวิทยาลัย ในปี 2550 มีข้อเสนอแนะและสอบถามท่านตามรายละเอียดดังนี้

                 ก่อนอื่นขอแจ้งรายละเอียดส่วนตัว ให้ท่านทราบก่อนว่า เดิมที กระผมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เมื่อ ภาคการเรียนที่ 3/2546  คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                 ต่อมา ปี 2548 ได้ทำเรื่องขอย้าย คณะและโปรแกรมการเรียน มาเรียนคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โปรแกรมรัฐประศาสนศาตร์ ด้วยเหตุผลเพื่อนำวุฒิการศึกษาไปปรับสายงานข้าราชการ (พนักงานส่วนตำบล ปรับระดับ จากเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงาน)

                หลังจากย้ายคณะและโปรแกรม กระผมได้เก็บรายวิชาจนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด  จึงได้ไปสอบถามและตรวจสอบ กับสำนักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน เพื่อดำเนินการยื่นเรื่องขอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงได้ความว่า "เรียนครบหลักสูตร แต่ไม่ครบเทอม" ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2541 ข้อ 13 วรรคสอง กำหนดว่า "นักศึกษาภาคพิเศษ ต้องศึกษาไม่ต่ำกว่า 12 ภาคเรียน จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร" ซึ่งกระผม ศึกษามารวม 11 ภาคการเรียน เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ไม่ครบเทอม โดยสำนักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งว่า ต้องเรียนวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 2/2550เพื่อให้ครบ 12 ภาคการเรียนตามข้อบังคับสภาฯ ทำให้กระผมเสียสิทธิในการนำวุฒิไปปรับเปลี่ยนสายงานและเสียสิทธิในการรับปริญญา (เสียเวลาในการรอรับปริญญา 1 ปี)

       คำถาม

  1. ข้อบังคับสภาฯ ดังกล่าวละเมิดสิทธิตามกฎหมายใด หรือไม่
  2. สามารถแก้ไขข้อบังคับได้หรือไม่ เพื่อมิให้นักศึกษาที่เรียนจบก่อน 12 ภาคเรียน เสียสิทธิ
  3. ยุติธรรมแล้วหรือ สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบเร็ว
  4. มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา "เรียนครบหลักสูตรแต่ไม่ครบเทอม" หรือไม่อย่างไร

                ปล.กระผมได้อ่านข้อบังคับฯและสอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ.มหาวิทยาลัย ด้วยความถี่ถ้วนแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์สอบถามท่านตามรายละเอียดดังข้างต้น

  ด้วยความเคารพอย่างสูง

  นักศึกษามหาวิทยลัยราชภัฏ

  คำตอบ

  เรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

      ผมตอบปัญหานี้ไม่ได้ เพราะไม่มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอยู่ในมือ  มีข้อน่าสงสัยว่าในตอนที่โอนหน่วยกิตมานั้นเขาไม่โอนระยะเวลาเรียนมาด้วยหรือ  น่าจะลองถามรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดูว่ามีทางใดจะช่วยทำให้ไม่เสียประโยชน์ได้

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  1 กรกฎาคม 2550