ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  017044 มหาวิทยาลัยของรัฐกับระบบAdmissionspolicemedia@hotmail.com30 พฤษภาคม 2549

  คำถาม
  มหาวิทยาลัยของรัฐกับระบบAdmissions

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

       การที่ ศธ.ดำเนินการเปลี่ยนการสอบคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐจาก ระบบEntranceมาเป็นระบบAdmissionsซึ่งเริ่มในปี2549เป็นปีแรกนั้น

       ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540

            1.มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด ของกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้น เป็นอันใช้บังคับมิได้  นั่นหมายถึงว่า ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศที่ออกโดยคณบดีต่างๆในมหาวิทยาลัย  ที่ออกโดยอธิการบดีของมหาวิทยาลัย  ที่ออกโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)  ที่ออกโดย สกอ.  ที่ออกโดย สทศ.  ที่ออกโดย ศธ. ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ครับ

            2.มาตรา 30 วรรค 3 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง.................จะกระทำไม่ได้  การที่ คณะ หรือ มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการรับเด็กบางส่วนจากพื้นที่นั้น จากจังหวัดนั้น เป็นการเฉพาะเจาะจง ถือว่าเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรครับ  ก็เข้าใจและก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดี หากขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ

            3.หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มีมาตราที่ 71 ถึง 89

                 3.1 มาตรา 76 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดนโยบาย....การวางแผนพัฒนา..... การที่ รมต.ศธ.กำหนดให้เปลี่ยนระบบEntranceมาเป็นระบบAdmissions  ถือว่าเป็นการกำหนดที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรครับ  หรือการที่ ทปอ.มีมติกำหนดให้ใช้ระบบAdmissionsเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรครับ

                 3.2 มาตรา 89 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหมวดนี้ ให้รัฐจัดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ................ต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้..........     หากการที่ ศธ.ประกาศนำระบบAdmissionsมาใช้โดยไม่ผ่านสภาดังกล่าว ถือว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร และ ถือเป็นโมฆะหรือไม่  และการที่คณะหรือมหาวิทยาลัยออกประกาศเปลี่ยนแปลงกติกาหรือข้อกำหนดหากยังไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาดังกล่าว สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญหรือไม่

                                             ด้วยความเคารพ

                                    policemedia@hotmail.com

  คำตอบ

  เรียน policemedia

       1. ใช่แล้ว

       2. ไม่ขัด เพราะเป็นการใช้กับคนทั้งภูมิภาค ไม่ใช่กับใครคนใดคนหนึ่ง

      3. วิธีการเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องรายละเอียดไม่เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจหรือสังคม

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 พฤษภาคม 2549