ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  016262 บรรทัดฐานการคัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์นายวิกรานต์ เผือกมงคล2 มีนาคม 2549

  คำถาม
  บรรทัดฐานการคัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

  เรียน ประธานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

   

  เรื่อง การพิจารณาทบทวน อัตรากำลังคนและวิธีการคัดเลือก บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ

   

                  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การดำเนิน การเพื่อการคัดสรรบุคลากรสายวิชาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 นั้น ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

  1.การกำหนดอัตรากำลังคนเป็นการกำหนดอัตรากำลังคนสำหรับบุคลากรสายวิชาการเป็นระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 ถึง ปีการศึกษา 2553 นั้นไม่เหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่จริงและไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาที่ควรจะเป็นภายใต้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับ อุดมศึกษาของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ) ซึ่งความเหมาะสมดังกล่าวคิดตามจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(Full Time Equivalent Students: FTES) ต่ออาจารย์ประจำทุกระดับตามมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 3.1 ซึ่งเท่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ คณะวิทยาการจัดการอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากไม่เหมาะสม จากการประเมินของ สมศ. ปี 2546 ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะทำการแก้ไขประกาศดังกล่าว

  2.เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการมีการแบ่งคะแนนเป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนแรกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 50 คะแนนซึ่งไม่ปรากฏรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

  2.1 แบบวิธีการประเมิน

  2.2 ลักษณะงานสำหรับการประเมิน

  2.3 ระยะเวลาสำหรับงานที่จะทำการประเมิน

  2.4 คณะกรรมการประเมินตามสาขาวิชา

  และการสัมภาษณ์ 50 คะแนน ซึ่งไม่ปรากฏรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

                                  2.5 วิธีการให้คะแนน

                                  2.6 คณะกรรมการประเมินที่เกี่ยวข้องตามสาขาวิชา

                  ดังนั้นจึงใคร่ขอความเป็นธรรมและทบทวนประกาศดังกล่าวให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพต่อไป

   นายวิกรานต์ เผือกมงคล 

  อาจารย์ 2 ระดับ 6

  หลักสูตรบริหารธุรกิจ

  คำตอบ

  เรียน คุณวิกรานต์

        ถ้าจะกรุณานำเรื่องนี้เสนอต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีโดยตรง ก็น่าจะได้เรื่องกว่านี้  หากได้รับคำตอบหรือการแก้ไขที่ไม่พอใจ ค่อยมีหนังสือมาอีกทีหนึ่ง

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 มีนาคม 2549