ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051488 ตีความคำว่า"จำเป็น"นิติกรผู้ด้อยประสบการณ์24 ธันวาคม 2558

  คำถาม
  ตีความคำว่า"จำเป็น"
  เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ
      ผมมีข้อสงสัยในการตีความตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ระบุว่า "ให้ อปท.ถือปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆทั้งในกรณีดำเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานอื่นโดยให้เบิกได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้และเบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นและประหยัด โดยคำนึงถึงฐานะการคลังของอปท.เป็นสำคัญ"
  คำถาม
  1.ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตคำว่า"จำเป็น"หมายความว่าต้องทำ,ขาดไม่ได้ ซึ่งกระผมมีความเห็นว่าการตีความหนังสือราชการโดยใช้พจนานุกรมนั้นไม่ถูกต้อง ท่านอาจารย์คิดว่าความเห็นของผมถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
  2.กระผมตีความความจำเป็นในหนังสือนี้ว่าน่าจะหมายถึงความเหมาะสมที่จะทำให้การจัดงานบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ ท่านอาจารย์คิดว่าผมตีความถูกต้องหรือไม่อย่างไร 3.ในทัศนะของท่านอาจารย์ในที่นี้คำว่าจำเป็น มีความหมายว่าอย่างไร
  กระผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยตอบคำถามให้ความรู้กระผมเสมอมาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ความจริงแล้วกระผมไม่อยากที่จะรบกวนท่านอาจารย์ในช่วงเวลานี้เพราะเห็นว่าช่วงนี้ท่านอาจารย์มีภารกิจสำคัญในการทำงานในระดับชาติซึ่งผมเองก็รอติดตามผลงานของท่านอาจารย์อยู่ สุดท้ายนี้ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงเป็นที่พึ่งตอบข้อสงสัยทางกฎหมายตลอดไป
  ขอแสดงความนับถือ
       นิติกรผู้ด้อยประสบการณ์
                                                                    24 ธันวาคม 2558
  คำตอบ
  ราชการไม่ได้คิดว่าข้าราชการเป็นหุ่นยนต์ และแต่ละหน่วยก็มีความจำเป็นแตกต่างกัน จึงต้องใช้คำกว้าง ๆ เพื่อให้สามารถยืดหยุ่นได้ อย่างไร เพียงใด เป็นความจำเป็น วิญญูชนย่อมวินิจฉัยได้เอง 
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 ธันวาคม 2558