ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051453 ขอให้ปฏิรูปองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยนายจักรพงษ์ จันทสมบัติ2 ธันวาคม 2558

  คำถาม
  ขอให้ปฏิรูปองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
  องค์ปกตรองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานใกล้ชิดจากประชาชนมีต้นแบบมาจากต่างประเทศ โดยเป็นการกระจายอำนาจให้กับประชาชน แต่ความจริงปัจจุบันนั้นไม่สามารถตอบสนองประชาชนได้เต็มที่นัก จึงขอให้ปฎิรูป ดังต่อไปนี้
  1.รูปแบบองค์กร ควรให้มีแต่รูปแบบเทศบาล เพราะจะไม่เกิดปัญหาทับซ้อนหน้าที่กัน
  2.แก้ไขที่มาของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเข้ามา และเกิดการถอนทุนเป็นท่ีมาของปัญหาคอรัปชั่น มีการลุแก่อำนาจ เลียนแบบการเมืองระดับประเทศ เพราะบางแห่งเป็นฐานเสียงให้พรรคการเมืองระดับประเทศ 
  3.สมาชิกสภาท้องถิ่น ควรให้มีระบบสรรหาบางส่วนคล้าย สว.เข้าไปถ่วงดุล
  4.ควรจำกัดวาระผู้บริหารท้องถิ่น
  5.ท้องถิ่นไม่มีสิทธิ ที่จะกำหนดบทบาทของตนเอง เพราะอยู่ภายใต้ร่มเงาของกระทรวงมหาดไทย ควรจะให้ท้องถินดูแลท้องถิ่นด้วยกันเอง เช่น การออกระเบียบ ก็เห็นหน่วยงานส่วนกลางออกให้ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย) ไม่มีระเบียบของท้องถิ่นที่ท้องถิ่นเป็นผู้ร่างเอง ขัดหลักนิติธรรม กฎหมายให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยถอดถอนนายกและสมาชิกสภาได้ แต่ปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพ เพราะบางแห่งมีส่วนได้เสีย ผู้กำกับดูแลมีผลประโยชน์ร่วม ขอเสนอให้ท้องถิ่นออกจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ ซี่งกันและกัน เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
  6.ขอให้ข้าราชการท้องถิ่นได้รับการคุ้มครองมีระบบการย้ายได้งา่ยขี้น เช่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นใช้อำนาจบังคับบัญชา บังตับให้ข้าราชการกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการไม่สนอง และอยากย้ายออกหรือออกไปต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรม เพื่อแผ่นดินและตนเอง ไม่สามารถทำได้ 
  จึงขอฝากความหวังกับท่านอาจารย์ช่วยขับเคลื่อนในการปฎิรป เพราะท้องถิ่นเปรียบเสมือนต้นแม่น้ำที่รวมกันเป็นเสาให้ประเทศ ซึ่งประเทศเปรียบเหมือนบ้าน หากเสาบ้านไม่แข็งแรงมั่นคงยั่งยืน บ้านก็ชำรุด การแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆก้ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าได้หลายก้าวเหมือนกัน จากจุดเล็กๆของประเทศไทย

  คำตอบ
  เรื่องที่เสนอมาส่วนใหญ่เป็นเรื่่องที่จะต้องเขียนไว้ในกฎหมายลูก  แต่จะนำข้อคิดของคุณส่งให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น เขาจะได้บันทึกไว้เพื่อไปทำกฎหมายลูกต่อไป
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 ธันวาคม 2558