ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050991 ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.คนท้องถิ่น25589 กันยายน 2558

  คำถาม
  ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.
  เรียน  ท่านอาจารย์มีชัย ที่เคารพอย่างสูง 
  ดิฉันอยากกเรียนถามท่านว่ากรณีนายอำเภอมีคำวินิจฉัยให้นายกอบต.พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากใช้อำนาจในการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตัวเองหรือผู้อื่น อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 58/1 (3) เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 64 วรรคหนึ่ง  (4) แห่งพ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติิมถึงปัจจุบัน มีผลทำให้รองนายกฯและเลขานุการนายกฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ     ตามประกาศค.ส.ช. ที่ 85 / 2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ข้อ 11 .ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลงให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ในกรณ๊ที่กฎหมายกำหนดให้มีการบริหารงานบุคคล เรื่องใด เป็นอำนาจหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น จะทำหน้าที่ตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่องได้รับความเห็นชอบจากคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล แล้วต่อกรณ๊
  จึงขอเรียนถามประเด็นข้อเท็จจริงดังนี้
  1. ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่นายกอบต.เป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อประธานสภาอบต.เพื่อนำเสนอสภาอบต.พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น ขณะเดียวกันปลัดอบต.เป็นเลขานุการสภาอบต. ทำหน้าที่จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมสภาและชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายต่อสภาฯได้รับทราบ แต่ไม่มีสิทธิยกมือลงมติให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแต่ประกาศใด  ตามข้อ 19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   อยากเรียนถามว่าในกรณีที่ปลัดอบต.ปฏบัติหน้าที่นายกอบต.และเป็นเลขานุการสภาฯจะกระทำได้หรือไม่ เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ประการใด หมายเหตุปลัดอบต.เป็นเลขานุการสภาฯก่อนนายกฯพ้นจากตำแหน่ง
  2. กรณีเป็นการปฏิบัติหน้าทีที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สภาอบต.มีมติให้ความเห็นขอบ โดยการอนุมัติของนายอำเภอ และปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกได้ประกาศใช้แล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม  2559 จะเป็นโมฆะหรือไม่ 
  คำตอบ
  ก็เขาก็ทำไปตามที่กฎหมายกำหนด แล้วจะเป็นโมฆะด้วยเหตุใดล่ะ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 กันยายน 2558