ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050751 ข้อพิพาทค่าชำระกระแสไฟฟ้า นายก อบต.31 พฤษภาคม 2558

  คำถาม
  ข้อพิพาทค่าชำระกระแสไฟฟ้า

                                                      ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘

                เรื่อง    ข้อพิพาทค่าชำระกระแสไฟฟ้า

                 เรียน    ท่านอาจารย์มีชัย

                                             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลได้มอบหมายให้

  คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านตาม

  ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษา

  ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดำเนินการบริหารกิจการระบบประปาหมู่

  บ้านให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคและบรืโภคโดยจัดเก็บค่าใช้นัำกับผู้ใช้ภาย

  ในหมู่บ้านแต่ปรากฏว่าได้ค้างค่าชำระค่ากระแสไฟฟ้ามากก่วา ๒๐ เดือน

  เป็นเงินทั้งสิ้น สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเศษ

  ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือท้วงหนี้ไปที่องค์การบริหารส่วนตำบล

  และทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีหนังสือแจ้งหนี้ดังกล่าวไปให้ทาง

  คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประหมู่่บ้านชำระค่ากระแส

  ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ไม่ชำระ

                                              ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงนำเรื่องดังกล่าวส่งให้

  สำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการสูงสุดได้ชี้ขาดให้องค์การ

  บริหารส่วนตำบลชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า    จึงมีคำถามดังนี้คับ

                                         ๑. กระผมในฐานะนายก อบต.ในปัจจุบันจะดำเนิน

  การในเรื่องนี้อย่างไร

                                        ๒. กระผมจะนำเงินส่วนไหนไปชำระค่ากระไฟฟ้าได้

  โดยถูกต้องตามกฏหมาย

                                         ๓.ในกรณืไม่ชำระหรือชำระล่าช้าการไฟฟ้าคงฟ้อง

   อบต.ใช่ไหมคับ

                                          ๔.กระผมจะต้องดำเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการ

  บริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านคับ

                                                                     ขอแสดงความนับถึอ

                                                                         นายก อบต.

                       

  คำตอบ

  1. จะไปทำอะไรได้ นอกจากหาเงินมาชำระหนี้เขาเสีย

  2.ก็เงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภค หรือถ้าหมดแล้วก็ใช้งบกลาง  ถ้าเงินไม่พอ ก็อาจเจรจากับการไฟฟ้าเพื่อผ่อนส่งเป็นปี ๆ

  3. เขาก็คงตัดไฟ แล้วฟ้องเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย

  4. ถ้าเขาเอาเงินที่เก็บได้ไปใช้อย่างอื่น ก็ฟ้องเรียกเงินคืน หรือถ้าเอาไปแบ่งกัน ก็ฟ้องเป็นคดีอาญา


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  31 พฤษภาคม 2558