ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050689 การทำขัอปฏิบัติในการมาปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงาน11 พฤษภาคม 2558

  คำถาม
  การทำขัอปฏิบัติในการมาปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ออกประกาศระเบียบการมาปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลมีความถูกต้องหรือไม่ สามารถทำได้หรือไม่ มีข้อไหนที่ไม่ถูกต้องครับ รบกวนอาจารย์ช่วยตอบให้หน่อยครับ รายละเอียดตามนี้ครับ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด

  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด พ.ศ. ๒๕๕๘

  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการจึงวางระเบียบไว้ดังนี้

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอดพ.ศ. ๒๕๕๘

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ ๓  ในประกาศนี้

  “องค์การบริหารส่วนตำบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด

  “พนักงานส่วนตำบล” หมายถึง พนักงานส่วนตำบลที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด

  “ลูกจ้างประจำ” หมายถึง ลูกจ้างประจำที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด

  “พนักงานจ้าง” หมายถึง พนักงานจ้างตามภารกิจทุกประเภท และพนักงานจ้างเหมาบริการที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด 

  “วันทำงานปกติ” หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

  “วันทำงานนอกเหนือจากวันปกติ” หมายถึง วันเสาร์-อาทิตย์ และวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๑ น.-๐๘.๒๙ น. และรวมถึงวันหยุดอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

  ข้อ ๔ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แล้วยังต้องถือปฏิบัติ                ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้โดยเคร่งครัด

  เวลาทำงานปกติ

   

  ข้อ ๕ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด ต้องเริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หยุดพักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.

  ข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด อาจสั่งให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอดปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากวันทำงานปกติได้

   

   

   

   

   

  การลงเวลาทำงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด

   

  ขอ ๗ ใบลาประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามแบบที่ราชการและระเบียบกำหนด

  ข้อ ๘ การยื่นใบลาใหยื่นผานผูบังคับชาชั้นตนตามลําดับเพื่อตรวจสอบสถิติการลาและความถูกตอง  สําหรับ วัน เวลา ของการยื่นใบลาใหถือเอาวันที่ที่เจ้าหน้าที่ไดรับและไดตรวจสอบใบลา นั้นแลว เปนวันที่ไดยื่นใบลา ลาล่วงหน้าตามระเบียบกำหนด สวนจะไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุมัติหรือไมนั้น                   เปนหนาที่ของผู้ประสงคจะลาที่จักตองติดตามหรือติดตอสอบถามจากเจ้าหน้าที่ อีกครั้งหนึ่ง

  ข้อ ๙ พนักงานส่วนตำบล ลูกจางประจําและพนักงานจางผูใดที่ไมมาปฏิบัติราชการ โดยไมยื่นใบลา ตามแบบและระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด ใหถือวาเปนการขาดราชการ และถือเปนความผิดวินัย

  ข้อ ๑๐ กรณีพนักงานส่วนตำบล ลูกจางประจําและพนักงานจางผูใดมีความจําเปนอยางยิ่งจนไมอาจยื่นใบลาไดทัน เชน เจ็บปวย มีกิจธุระเร่งด่วน ให้ดำเนินการดังนี้

  ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  ๒. หัวหน้าส่วนราชการแจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  ๓. หัวหน้างานแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ

  ๔. พนักงานผู้ช่วยให้แจงหัวหน้างาน

  โดยทางโทรศัพทหรือวิธีอื่นใด หากไมไดแจงหรือแจงผูที่ไมมีหนาที่รับผิดชอบ จะถือวา                  ขาดราชการ เมื่อมาปฏิบัติราชการตามปกติแลว ใหยื่นใบลาภายใน ๓ วัน

  ข้อ ๑๑ กรณีที่พนักงานส่วนตำบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดยื่นใบลาแลว และไดหยุดราชการไปกอน โดยที่ยังไมไดรับการอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาต ใหถือวาผูนั้นขาดราชการเชนเดียวกับขอ ๙

  ข้อ ๑๒ ในครึ่งปที่แลวมาหากพนักงานส่วนตำบล ลูกจางประจําและพนักงานจางไดลา หรือมาทํางาน สายตามจํานวนครั้งดังตอไปนี้ ใหผูบังคับบัญชานําขอมูลการลา และการมาทํางานสายดังกลาว                    ไป ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัลประจําปดวย แมการลาจะ เปนสิทธิอันพึงกระทําไดก็ตาม

  ๑.  มาทํางานสายเกิน ๑๕ ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผอนเกินกวา ๑๐ วัน ผูบังคับบัญชาควรพิจารณา ประเมินใหอยูในเกณฑต่ำกวามาตรฐาน อันจะทําใหผูนั้นไมสามารถไดรับการเลือนขั้นเงินเดือนและเงิน รางวัลประจําป

  ๒.  มาทํางานสายเกิน ๒๐ ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผอนเกินกวา ๑๕ วัน ผูบังคับบัญชาควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฐานหยอนความรู ความสามารถในการ ปฏิบัติหนาที่ราชการ

  ข้อ ๑๓ กรณีผูที่ขาดราชการไปแลว ไดมายื่นใบลาเปนลายลักษณอักษรตอผูมีอํานาจอนุญาตการลา นั้น ๆ ในภายหลัง ตามข้อ ๑๐ หากผูมีอํานาจอนุญาตการลาเห็นวาไมมีเหตุผลอันควรอนุญาต                      ก็ใหถือวาผูนั้นขาด ราชการตามขอ ๙ การใชดุลพินิจของผูมีอํานาจอนุญาตการลานั้น ๆใหถือเปนที่สุด

  ข้อ ๑๔ พนักงานส่วนตำบล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาลงเวลาปฏิบัติงานแลว                    ตอมาไมอยูใน สถานที่ที่กําหนดใหปฏิบัติงาน หรือออกไปจากที่ทํางานโดยมิไดรับอนุญาตจาก

  ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  ๒. หัวหน้าส่วนราชการแจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  ๓. หัวหน้างานแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ

  ๔. พนักงานผู้ช่วยให้แจงหัวหน้างาน

  ใหถือเปนการละทิ้ง หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยโดยการกระทํา ดังกลาวไมจําเปนตองเปนการกระทําที่ตอเนื่องกันหรือติดตอกัน สมควรไดรับโทษดังนี้

   

   

   

   

   

  ๑. กระทําผิดครั้งที่ ๑ อาจไดรับโทษวากลาวตักเตือน

  ๒. กระทําผิดครั้งที่ ๒ อาจไดรับโทษภาคทัณฑ

  ๓. กระทําผิดครั้งที่ ๓ เปนตนไปอาจไดรับโทษตัดเงินเดือน ๕% /ครั้ง

  ๔. กระทําผิด ๑๐ ครั้งขึ้นไป อาจใหออกจากราชการฐานหยอนความรูความสามารถในการปฏิบัติ หนาที่ราชการ โดยจะดําเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑและระเบียบกำหนด

  ข้อ ๑๕  การลงเวลาทํางานปกติของพนักงานส่วนตำบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง               ใหใชวิธีการลงเวลาและลายมือชื่อตามความเป็นจริงในสมุดลงชื่อ

  ข้อ ๑๖  ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ลงเวลาในช่วง ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. ใหใชวิธีการลงเวลาและลายมือชื่อตามความเป็นจริงในสมุดลงชื่อ

  ขอ ๑๗ พนักงานส่วนตำบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เมื่อมีภารกิจตองเขารวมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ไปงานราชการหรือไปปฏิบัติภารกิจราชการอื่นที่จําเป็น อาจไมตองมาลงเวลา ปฏิบัติราชการในวันนั้น ๆได โดยให้รายงานทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่น ดังนี้

  ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  ๒. หัวหน้าส่วนราชการแจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  ๓. หัวหน้างานแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ

  ๔. พนักงานผู้ช่วยให้แจงหัวหน้างาน

  เมื่อกลับมาปฏิบัติราชตามปกติแลวใหรายงานผลการไปสัมมนา ฝึกอบรม ไปงานราชการหรือไปปฏิบัติภารกิจราชการอื่นใหผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

  ข้อ ๑๘ ให้พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบุคลากร เป็นผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลและตรวจสอบ  การมาทำงาน การลงเวลาทำงาน การลา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตามความเป็นจริง หากภายหลังตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริง ถือว่าเป็นการทำเอกสารที่เป็นเท็จ            ให้มีโทษทางวินัย

   

  การลงโทษกรณีไมปฏิบัติตามหลักเกณฑในประกาศนี้

  ขอ ๑๙ การดําเนินการทางวินัยกับพนักงานส่วนตำบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง                   ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                    เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการ สอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและ             การรองทุกขของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และหลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวของ โดยอนุโลม

  ขอ ๒๐  บรรดาหลักเกณฑใดที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ และไดมีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่ เกี่ยวของกําหนดไวแลวก็ใหพนักงานส่วนตำบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คําสั่งนั้นตอไป

   

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   

            ประกาศ ณ วันที่     เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

   

  คำตอบ
  แล้วสงสัยเรื่องไหนล่ะ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 พฤษภาคม 2558