ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050375 ผลของคำวินิจฉัยที่พ้นกำหนดเวลาตามระเบียบป.ง่วง21 พฤศจิกายน 2557

  คำถาม
  ผลของคำวินิจฉัยที่พ้นกำหนดเวลาตามระเบียบ

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 103 กำหนดว่า  "ในกรณีทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงข้อทักท้วงไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  แต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคำยืนยันจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งผลการวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  จึงรบกวนสอบถามอาจารย์ว่า  ถ้าผู้ว่าฯ แจ้งผลคำวินิจฉัยเกินสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะผลทางกฎหมายเช่นไร  เพราะระเบียบดังกล่าวไม่ได้กำหนดว่าหากผู้ว่าไม่วินิจฉัยภายในกำหนด ถือว่าเห็นด้วยกับรายงานของ อปท. แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  ผู้ว่าวินิจเกินกว่ากำหนด 30 วันแล้ว (ผู้ว่าฯใช้เวลาวินิจฉัย 1ปีเศษนับจากวันที่ได้รับรายงานจาก อปท.) ถ้าเป็นอย่างนี้คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่มีผลผูกพัน อปท.หรือไม่  เพราะเกินกำหนดตามระเบียบ ถือเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

                               จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความกระจ่าง และขอขอบพระคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

                                                          ด้วยความเคารพอย่างสูง 

  คำตอบ
  ระยะเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดให้ทำให้เร็วภายในกำหนด แต่ไม่ได้มีผลถึงขนาดที่ว่าถ้าทำช้ากว่านั้นแล้วจะใช้ไม่ได้  ผลที่เขาวินิจฉัยก็ยังใช้ได้อยู่นั่นเอง
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 พฤศจิกายน 2557