ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050270 งบประมาณแล้วเสร็จคนท้องถิ่น7 สิงหาคม 2557

  คำถาม
  งบประมาณแล้วเสร็จ

  เรียน อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ที่เคารพ

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543

  ข้อ 5 ...

  "งบประมาณรายจ่าย" หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ อนุมัติตามที่กำหนดไว้...

  ข้อ 23 ...ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

  ข้อ 24  ในกรณีที่คณะผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขออนุมัติสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอทราบ แล้วแต่กรณี

  (หนังสือ ที่ มท 0809.2/ ว55 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

  ข้อ 7 ...สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ไม่แล้วเสร็จ ให้ใช้ฐานรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 บวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 เป็นฐานในการคำนวณ)

  ขอเรียนถามอาจารย์ ดังนี้

  วันที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วเสร็จ จะถือเอาจากวันไหนครับ ระหว่างวันที่นำเสนอสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม หรือวันที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ อนุมัติ แล้วแต่กรณีกำหนดครับ

  ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

  คนท้องถิ่น

  คำตอบ
  ก็ต้องหมายถึงวันที่ข้อบัญญัติงบประมาณใช้บังคับได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  7 สิงหาคม 2557