ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050006 การอนุมัติใช้เงินสะสมจากสภา (เพิ่มเติมระเบียบ)ประธานสภา สุธี 19 พฤษภาคม 2557

  คำถาม
  การอนุมัติใช้เงินสะสมจากสภา (เพิ่มเติมระเบียบ)

  คำถามเดิม
  ถนนคอนกรีตเส้นหนึ่งกว้าง 5 เมตร (สร้างมา 10 กว่าปี)  นายกขออนุมัติใช้เงินสะสมจากสภา เพื่อขยายไหล่ทางคอนกรีตอีกข้างละ 1 เมตร เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตและมีประชาชนร่วมลงชื่อให้ขยายไหล่ถนนมาจำนวนหนึ่ง (ประมาณ 20-30 คน ประชากรในเขต 1,000 กว่าราย และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,000 กว่าราย)

  รบกวนสอบถามว่า การอนุมัติเงินสะสมของสภาครั้งนี้จะผิดหลักเกณฑ์และระเบียบการใช้เงินสะสมหรือไม่

  คำตอบเดิม

  ไม่ทราบว่าระเบียบการใช้เงินสะสมมีว่าอย่างไร เลยตอบไม่ได้  มีข้อสงสัยว่าเมื่อจำเป็นต้องขยายไหล่ทาง ทำไมถึงไม่ตั้งงบประมาณประจำปีล่ะ

  ระเบียบ

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๗

  ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  () ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

  อ้างถึง  หนังสือ มท 080.2/ 2150 ลว. 27 พ.ค. 56

    3. กรณีการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มิใช่เรื่องเร่งด่วนให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยถือปฏิบัติตาม นส.มท.ที่ มท 0808.4/3161 ลว. 12 ต.ค. 53  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ข้อ 3

  หนังสือ มท 0808.4/3161 ลว. 12 ต.ค. 53

  3. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท. ซึ่งหากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงิน งปม.ที่มีมูลค่าสูง ให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

  3.1 จัดทำเป็น งปม.รายจ่ายประจำปี หรือ งปม.รายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอน งปม.รายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นลำดับแรก

  3.2 กรณี อปท.ได้ตั้ง งปม. หรือโอน งปม.รายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้แล้วแต่ งปม.มีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หาก อปท.พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทำเป็น งปม.รายจ่ายประจำปีในปีต่อไปได้ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาของ อปท. และ อปท.มีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังระยะยาว

  3.3 กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนๆ และม่รายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปี งปม.เดียวให้ตั้ง งปม.รายจ่ายในปีปัจจุบัน และปีถัดไป ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการ งปม.ของ อปท.พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

  คำถาม

  ตามระเบียบและหนังสือซักซ้อม ข้างต้นสภาสามารถอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการนี้ได้หรือไม่  และถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ (ยอดเงินที่ขออนุมัติประมาณ 6 ล้านกว่า)

  คำตอบ
  ก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนจนไม่อาจรอตั้งงบประมาณประจำปีได้หรือไม่  ถ้าเห็นว่าจำเป็นเร่งด่วนก็อนุมัติได้ คำตอบนี้เป็นคำตอบตามข้อมูลที่ให้มา จึงไม่น่าจะรอบคอบเพียงพอ ทางที่ดีควรปรึกษากับกรมส่งเสริมฯ 
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 พฤษภาคม 2557