ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048247  ข้าราชการการเมืองยืมเงินอบต.ลงทะเบียนเรียนนิติกรท้องถิ่น6 พฤศจิกายน 2555

  คำถาม
  ข้าราชการการเมืองยืมเงินอบต.ลงทะเบียนเรียน

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ตาม

                   ข้อ ๘๔ (๒)  ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่กำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้น และจะนำใบสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่าย ส่งคืนตามที่กำหนดในข้อ  ๘๖ ถ้าไม่ส่งตามกำหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักเงินเดือน  ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ หรือเงินอื่นใดอันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้เงินยืมนั้น

                  ข้อ  ๘๔  วรรคสอง กรณีที่ผู้ยืมไม่มีเงินใดๆอันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะหักส่งใช้เงินยืมได้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ผู้ยืมหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันหรือหาบุคคลที่มีหลักฐานมาทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

                  ข้อ ๘๔ (๔) กรณีครบกำหนดการส่งใช้เงินยืมแล้วผู้ยืมยังไม่ชดใช้เงินยืม  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการให้ผู้ค้างชำระเงินยืมส่งใช้เงินยืมภายในกำหนดตามเวลาที่เห็นสมควร  อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน  ถ้าผู้ยืมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ยอมชดใช้เงินยืมให้นำความใน(๒) มาใช้บังคับ แล้วรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

   

         อนึ่งตามสัญญาเงินยืมมีข้อตกลงว่าหากไม่นำใบสำคัญคู่จ่ายส่งคืนตามกำหนด ยินยอมให้หักเงินเดือน  บำเหน็จบำนาญ....ทันที

         ตามระเบียบดังกล่าว

        1.หากผู้ยืมไม่นำใบสำคัญคู่จ่ายมาส่งคืนหรือไม่ยอมชดใช้เงินหรือไม่ยินยอมให้หักเงินเดือนตามความใน(๒)นั้นซึ่งเป็นเรื่องเงินยืมตามสัญญาเงินยืมเพื่อนำเงินไปชำระค่าเทอมของ อบต.ซึ่งล่วงเวลาที่ระเบียบกำหนดตั้งแต่เดือนมีนาคม2554 อบต.มีสิทธิดำเนินการให้แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไรsinv9hv'xDb[y9b9k,itg[up[gxHos]yd

             2.หากผู้ยืมนำใบสำคัญคู่จ่ายมาคืน หรือชดใช้เงินหรือยินยอมให้หักเงินเดือนซึ่งล่วงพ้นระยะเวลาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวผลเป็นอย่างไร ความผิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบยังคงมีอยู่หรือลบล้างไปหรือไม่อย่างไร

                3.กรณีดังกล่าวผู้ยืมมีมูลความผิดทางอาญาหรือไม่อย่างไร ถ้ามีความผิดฐานใด

                  ขอขอบพระคุณอาจารย์มานะโอกาสนี้

  คำตอบ

  1. แล้วจะทำให้มันแตกต่างไปจากที่เขากำหนดไว้ทำไมล่ะ

  2. ถ้าจะเอาเรื่องก็ดำเนินการทางวินัย ถ้าไม่อยากเอาเรื่องแต่ไม่อยากให้เกิดเช่นนี้อีก คราวต่อไปก่อนจะให้ยืมก็ให้เขาหาประกันมาเสียก่อน

  3. อ้าว เป็นนิติกร ก็ต้องไปเปิดกฎหมายอาญาดูซี


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 พฤศจิกายน 2555