ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047919 การแต่งตั้งกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านของอำเภอAtthaporn20 กันยายน 2555

  คำถาม
  การแต่งตั้งกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านของอำเภอ

  เรียนถามอาจารย์มีชัย ที่เคารพอย่่างสูง

  ผมมีความสงสัยในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ ที่มีรายละเอียดว่า

  ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการเลือก

  ข้อ ๒๑ คณะกรรมการเลือกประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากนายอำเภอทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอนั้นจำนวนไม่เกินเก้าคน และกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นอีกหนึ่งคน

            เมื่อนายอำเภอได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกแล้ว ให้แจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบพร้อมกับปิดคำสั่ง ณ สถานที่ตามข้อ ๑๒ วรรคสอง

            คณะกรรมการเลือกมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามที่นายอำเภอมอบหมาย และต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อได้รายงานผลการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านตามแบบ ผญ. ๑๕ ซึ่งได้ส่งมอบหีบบัตร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกให้แก่นายอำเภอเรียบร้อยแล้ว

            ผมขอเรียนถามว่า

                   ๑. ถ้าแต่งตั้ง อาสาสมัครรักษาดินแดนเป็นกรรมเลือก จะกระทำได้หรือไม่ 

                   ๒. หากทำไม่ได้และแต่งตั้ง อาสาสมัครรักษาดินแดนเป็นกรรมการเลือกและได้ดำเนินการเลือกตั้งไปแล้ว หากมีผู้ยกประเด็นนี้ร้องขอให้มีการเลือกตั้งใหม่จะกระทำได้หรือไม่

  ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่จะกรุณาตอบคำถามนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการเลือก และป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่อไป

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

  คำตอบ
  คำถามที่จะนำไปสู้การโต้แย้งหรือเป็นข้อพิพาทกันในทางการเมือง ตอบไม่ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  20 กันยายน 2555