ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045297 การใช้ดุลพินิจของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาล12 กรกฎาคม 2554

  คำถาม
  การใช้ดุลพินิจของนายกเทศมนตรี

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพอย่างสูง

  สืบเนื่องจากคำถามที่ 045121

  เรื่องเดิม

  ดิฉันเป็นปลัดเทศบาล ระดับ 7 ต่อมาเทศบาลได้ปรับขนาดโครงสร้างเทศบาลขนาดกลาง(เดิม)  และกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เพื่อรองรับความก้าวหน้าโดยกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 8 ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่3) พ.ศ.2553 โดยในประกาศนี้ ได้ระบุเงื่อนไขให้ต้องผ่านเกณฑ์ 3 เกณฑ์ คือ เกณฑ์รายได้ เกณฑ์ปริมาณงาน และเกณฑ์ประสิทธิภาพ และเทศบาลขนาดกลาง(เดิม) จะปรับโครงสร้างและระดับตำแหน่งบริหารตามมาตรฐานนี้ ให้ดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อปลัดเทศบาลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นด้วย

  ในระหว่างการพิจารณาให้ ก.ท.จ.ให้ความเห็นชอบ(อยู่ในช่วงสมัยนายกฯ คนเก่า) ปรากฏว่ามีการเลือกตั้ง ได้นายกเทศมนตรีคนใหม่เข้ามา นายกฯ คนใหม่ได้ใช้ดุลพินิจในการสรรหาปลัดเทศบาล  โดยนายกฯ อ้างว่า สามารถใช้ดุลพินิจตามข้อ 139 โดยวิธีรับโอนตาม (1)  แทนที่จะใช้วิธีการสอบคัดเลือกตาม (2) ทำให้ดิฉันไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

  ข้อมูลเพิ่มเติมจากคำถามที่ 045121

  (ระเบียบฯ ตามข้อ 139 แห่งประกาศคณะกรรมการเทศบาลฯ

  "ข้อ 139 ในกรณีที่เทศบาลมีตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง หรือตำแหน่งว่างเนื่องจากการกำหนดขึ้นใหม่ ให้เทศบาลรายงานตำแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีตำแหน่งว่างและให้เทศบาลดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

        ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลพิจารณาดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้

  (1) รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกัน

  (2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อ 76 หรือข้อ 93 แล้วแต่กรณี

  (3) คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารที่จะรับโอนโดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดและผู้จะขอรับโอนจะต้องมีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้นตามข้อ 171 ทั้งนี้ ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานเทศบาลตำแหน่งละระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่นที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกันเข้ารับการคัดเลือกด้วย

  (4) รายงาน ก.ท.จ. หรือ ก.ท.แล้วแต่กรณี ฯลฯ)

  ถามว่า 1. กรณีเช่นนี้ การที่นายกเทศมนตรีใช้ดุลพินิจถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดย ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

        2. ดิฉันจะสามารถฟ้องร้องในการที่ดิฉันได้รับผลกระทบเพราะถูกกระทบสิทธิได้อย่างไร

  ปัญหาในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างมาก เพราะนักการเมืองท้องถิ่นหลายแห่งไม่ใช้ดุลพินิจภายใต้ระบบคุณธรรม ข้าราชการประจำจะเกิดผลกระทบเสมอเมื่อเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ไม่มากก็น้อย

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

  ปลัดเทศบาล

  คำตอบ

  1. คงตอบไม่ได้ว่าเขาใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่ เพราะไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไร  เอาเป็นว่า ถ้าเห็นว่าการใช้ดุลพินิจนั้นไม่ชอบ ก็อาจยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 กรกฎาคม 2554