ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045051 คุณสมบัติ รองนายก อบตคนทำงาน21 มิถุนายน 2554

  คำถาม
  คุณสมบัติ รองนายก อบต

  ผมอายุ 40 ปี จบ ม. 6 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายก อบต.ไม่ครบหนึ่งปี  ต่อมาหลังจากการเลือกตั้ง  นายก อบต.ได้แต่งตั้งให้ผมเป็นเลขานุการนายก อบต. และผมได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเป็นระยะเวลาสองปี  และต่อมานายกได้แต่งตั้งให้ผมเป็นรองนายก ซึ่งผมดำรงตำแหน่งรองนายกมาได้เป็นเวลาหกเดือน

     เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าผมไม่มีคุณสมบัติการเป็นรองนายก  และต้องคืนเงินเดือนที่ได้รับไปแล้วของตำแหน่งรองนายกตั้งแต่วันแต่งตั้งเป็นรองนายก

  ตามจากที่ผู้ร้องกรณีดังกล่าวผมมีความเห็นว่า  ผมดำรงตำแหน่งรองนายกนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ตามเหตุผลคือ  ตาม พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม ม.58/4 รองนายก อบต.ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.58/1   โดย ม.58/1 มีความว่า บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง   (2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (3) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

  ผมมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามตัวหนังสือสีแดง  สำหรับความตามตัวหนังสือสีฟ้า เป็นความที่ใช้บังคับเฉพาะผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.เท่านั้น  เพราะการรับสมัครเลือกตั้งเป็นการสมัครเฉพาะตัวนายกเพียงคนเดียว  โดยเป็นตาม พรบ.ว่าด้วยการตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545  ซึ่งตาม ม. 44 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

  ( 1 ) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  ( 2 ) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ( 3 ) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง และ ( 4 ) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

  และผมมีความเข้าใจอีกว่าตามตัวหนังสือสีเขียวถ้าเข้าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.ได้ เช่น กรณีไม่มีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านในเขต อบต.ไม่ครบหนึ่งปี  แต่ถ้าได้มีการเสียภาษีติดต่อกันมาครบสามปี  ก็ถือว่าบุคคลนั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ  แต่บุคคลนั้นไม่สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเอง  และกรณีการร้องเรียนดังกล่าวถ้ารองนายกต้องพ้นจากตำแหน่ง  รองนายกไม่ต้องส่งคืนเงินเดือนตั้งแต่ที่รับมาของตำแหน่งรองนายก  เพราะกฎหมายไม่มีบทให้โทษย้อนหลัง(ไม่ใช่ทำงานฟรี)

  คำตอบ
  ปัญหาอยู่ที่ว่า คนที่เขามีอำนาจในการสั่งให้คุณพ้นจากตำแหน่ง เขาเห็นอย่างเดียวกับคุณหรือไม่
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 มิถุนายน 2554