ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  044422 เป็นผู้รับพินัยกรรมหรือไม่ (ต่อจากคำถามที่ 044418)ธงรพี28 เมษายน 2554

  คำถาม
  เป็นผู้รับพินัยกรรมหรือไม่ (ต่อจากคำถามที่ 044418)

  ขอให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาคำถามที่ 044418

  พินัยกรรมระบุว่า 

  "ข้าเจ้า....ได้จัดทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นที่....เมื่อวันที่ .........  เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการแบ่งมอบทรัพย์สินที่ข้าพเจ้ามีอยู่ให้แก่บุคคล  และเพื่อเป็นกุศลสาธารณะ  ดังนี้

       1. ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  ดังนี้

            1.1 ที่ดิน......

            1.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง....

            1.3 ที่ดิน..........

              1.4 เงินสด........

      2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรวมที่ดินตามข้อ 1.1  พร้อมด้วยที่ดินที่จะซื้อ  และ/หรือจะรับบริจาคเพิ่มเติมในภายหลังให้เป็นที่ดินแปลงเดียวกัน  รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ไร่เศษ  แล้วมอบให้โรงพยาบาล  เพื่อใช้สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่  แทนโรงพยาบาลเดิม  ซึ่งมีพื้นที่คับแคบ  ไม่สามารถขยายการปลูกสร้างอาคารได้อีก  โดยใช้เงินที่ได้จากการขายหรือให้เช่าที่ดินในข้อ 1.2 และ 1.3  มาดำเนินการอย่างประหยัด  เหลือเงินเท่าใดให้มอบมูลนิธิ....เพื่อใช้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป  ทั้งนี้  “คณะผู้จัดการมรดก” ในข้อ 5  อาจใช้ดุลพินิจแบ่งมอบที่ดิน  หรือทรัพย์สินบางส่วน  เพื่อช่วยเหลือพัฒนาผู้ด้อยโอกาสแต่มีคุณธรรม  ให้ยืนบนลำแข้งของตนเองได้  เพื่อจะได้ช่วยเหลื่อผู้อื่นในลักษณะเดียวกันต่อไปไม่สิ้นสุด  แต่ต้องมีเหตุผลความจำเป็นชัดเจนและเกิดประโยชน์ในการสร้างกุศลสูงกว่าการมอบให้โรงพยาบาล....เพียงรายเดียว.

      3…..

      4. ….

      5.  เนื่องจากการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  จำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินการระยะหนึ่ง  และต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ จึงจะเกิดผลดี  ข้าพเจ้าจึงขอให้จัดตั้ง  “คณะผู้จัดการมรดก”  ประกอบด้วย .......โดยให้มีอำนาจบริหารจัดการมรดกดังกล่าว  ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้า  ทั้งนี้  การบริหารจัดการใด ๆ ที่จะอำนวยประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดต่อมูลนิธิ...  และต่อการพัฒนาความสามารถผู้ด้อยโอกาส  ให้ถือว่าเป็นหัวใจในการดำเนินงาน  และถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้จัดการมรดก   

      6…..

  ขอบพระคุณครับ

   

   

  คำตอบ
  โรงพยาบาลยังไม่มีสิทธิได้รับมรดกรายนี้ เพราะทรัพย์สินที่จะยกให้มีอยู่หรือไม่ก็ยังไม่แน่ และเมื่อมีแล้ว คณะผู้จัดการมรดกจะใช้ดุลพินิจมอบให้เพียงใดก็ยังไม่รู้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 เมษายน 2554