ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051455 บทเฉพาะกาลจิรายุทธ์2 ธันวาคม 2558

  คำถาม
  บทเฉพาะกาล

  ๑ กรณีการปรับปรุงกฎหมาย โดยมีบทเฉพาะกาลกำหนดว่า "ให้คณะกรรมการตามกฎหมายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ โดยต้องำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ"

  แต่พระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง (ฉบับใหม่) มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๑๘๐ วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  คำถาม บทเฉพาะกาลที่กำหนดคณะกรรมการตามกฎหมายเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนนั้นมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อกฎหมายประกาศในราชกิจจา หรือมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๑๘๐ วันตามวันใช้บังคับ เหตุผลเพราะเหตุใด

  ๒. มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมุนเวียนบัญญัติว่า ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายกำหนดบทบัญญัติในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้การดำเนินงานของทุนหมุนเวียนนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ

  คำถาม ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายกำหนดบทบัญญัติในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว คำว่า "กฎหมาย" ต้องเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น หรือเป็นกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติฉบับอื่น เช่น ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

                                                          ขอบคุณครับ

  คำตอบ
  1. ก็ต้องใช้บังคับเมื่อพ้น ๑๘๐ วันสิ ก็เพราะกฎหมายเขากำหนดให้ใช้เมื่อพ้น ๑๘๐ วัน ก็ต้องใช้ตามนั้นทั้งฉบับ
  2.ก็ต้องหมายถึงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 ธันวาคม 2558