ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  016039 คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตโรงแรม(ต่อเนื่องจากคำถามที่แล้ว)bank5 กุมภาพันธ์ 2549

  คำถาม
  คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตโรงแรม(ต่อเนื่องจากคำถามที่แล้ว)

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ
           สืบเนื่องจากคำถามเรื่องกฎหมายโรงแรม อีกครั้ง  คือ พรบ.โรงแรม 2547 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา ได้กำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไว้ ดังนี้
  มาตรา 16 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
  ....

  () ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมาย
  ว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

  กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวมาก่อนวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ จะถือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ อย่างไร  เพราะกฎหมายโรงแรมฉบับเก่าก็ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตไว้เลย หากตีความย้อนหลังไปก็ดูว่าจะไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่เคยกระทำความผิดมาก่อน...แต่ต้องการกลับตัวกลับใจและประกอบสัมมาชีพที่สุจริต

  ขอบคุณครับอาจารย์

  bank

  คำตอบ

  เรียน Bank

         กฎหมายนั้นโดยปกติก็ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมายนั้น  เมื่อคุณยังไม่ได้รับใบอนุญาต หากแต่มาขออนุญาตภายหลังจากที่กฎหมายใช้บังคับ ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะที่มายื่นคำขออนุญาต

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 กุมภาพันธ์ 2549