ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015819 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530สมศักดิ์12 มกราคม 2549

  คำถาม
  พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530

  ขอสอบถามอาจารย์ เรื่อง  ขั้นตอน  และระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ  ตาม การเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ว่าอันนี้เป็นกฏหมายหรือยังครับ

  ถ้าเป็นกฏหมายแล้วต้องปฏิบัติ ตาม ภายใน 30 วัน นับจาก วันที่ 27/10/48 ที่ออกข่าวใช่ไหมครับ

  ถ้ายังไม่เป็นกฏหมาย ขั้นตอน และระยะเวลา ต่อๆไปจะเป็นอย่างไรจึงจะเป็นกฏหมายครับ

  ขอบพระคุณอาจารย์ครับ

  ข้อความในสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี มีดังนี้ครับ

  11.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (.. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและ           วัสดุโทรทัศน์ พ.. 2530 

                                  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (.. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม     กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.. 2530 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

                                  โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  มีสาระสำคัญดังนี้

                                  1. กำหนดให้ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ที่บันทึกหรือถ่ายทอดเกมการเล่นทุกชนิด  เป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ 

                                  2. กำหนดวันใช้บังคับโดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   

  เว็บข่าวตัวเต็มครับ  เรื่องที่ถามเป็นหัวข้อที่ 11 ครับ

  http://www.thaigov.go.th/news/cab/48/dec48/cab27dec48.htm

  คำตอบ
     ยังไม่เป็น จนกว่าจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จึงต้องคอยติดตามดูราชกิจจานุเบกษาจากเว็บของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าเขาจะประกาศกฎกระทรวงนี้เมื่อไร ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าไร เมื่อรู้วันที่ที่เขาประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็นับไปอีก 30 วัน
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 มกราคม 2549