ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051258 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการร่างรัฐธรรมนูญนายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต21 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการร่างรัฐธรรมนูญ

  ข้อเสนอการร่างรัฐธรรมนูญ

  ข้อ 1 การคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคการเมือง ให้มีกระบวนการคัดเลือกที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้มีความรู้ความสามารถโดยแท้จริง ป้องกันผู้สมัครฯ ที่มิได้มีจิตวิญญาณของการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและพื้นที่และประชาชน ให้แต่ละพรรคการเมืองมีกระบวนการสรรหาผู้สมัครฯ ที่มีความอยากเป็นผู้แทนประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการเปิดเวทีให้ผู้มีความรู้ ความสามารถได้แสดงวิสัยทัศน์ในแต่ละพื้นที่ และทดสอบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อจะให้ได้บุคคลที่เป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยแท้จริงเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ ถ้าหากผู้ที่มีความประสงค์จะลงสมัครในนามพรรคการเมืองใด แล้วพรรคการเมืองนั้นขัดขวางในทางใดๆโดยมิชอบ หรือปิดกั้นโอกาสของผู้มีความประสงค์ ผู้มีความประสงค์สมัครในนามพรรคการเมืองนั้นสามารถยื่นเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตักเตือนและดำเนินการอื่นๆ ได้ เพื่อความเป็นธรรมและความเท่าเทียม

  ข้อ 2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนหลังได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่นิติบัญญัติแล้ว ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนในพื้นที่ของตนเองด้วย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องรายงานความคืบหน้าในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนว่าเป็นไปอย่างไร และเรื่องไปถึงไหนแล้วเพื่อความกระจ่างชัดแก่ประชาชน ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด และส่อไปในทางทุจริตหรือมีการทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ ให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ยื่นเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการสอบสวน ถ้าหากมีความผิดจริงต้องลงโทษโดยเด็ดขาดเพื่อมิให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่ประชาชนและเยาวชนในภายภาคหน้า

  ข้อ 3 ต้องบัญญัติให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการยึดหลักการมีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน บัญญัติให้มีการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างถ่องแท้ เป็นผู้มีใจรักประเทศชาติโดยแท้จริง สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ รวมไปถึงต้องมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนด้วย 

  คำตอบ

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 ตุลาคม 2558