ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049999 รักษาการนายกฯน้อย15 พฤษภาคม 2557

  คำถาม
  รักษาการนายกฯ
  ตามรัฐธรรมนูญมาตรา171คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่เกิน35คน  หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยิ่งลักษณ์ พ้นสภาพนายกฯก็จะไม่มีคณะรัฐมนตรีเพราะไม่ครบองค์ประกอบ คณะรัฐมนตรีคงเหลือรัฐมนตรีบางคนก้อปฎิบัติงานปกติธุระแต่ประชุม ครม ไม่ได้เพราะไม่มีนายกฯไม่ครบองค์ประกอบของ ครม การที่รัฐมนตรีประชุมกันแต่งตั้งนิวัฒน์ธำรงฯจึงไม่มีอำนาจแต่งตั้งเพราะไม่ใช่ ครม
  ส่วนการแต่งตั้งรองนายกฯรักษาการแทนนายกฯตาม พรบบริหารราชการแผ่นดินนั้นเแ็นการมอบหมายให้ทำแทนในงานของสำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้นไม่ใช่มอบหมายให้ทำแทนในเรื่องต่างๆตามรัฐธรรมนู

    กฤษฏีกาเคยวินิจฉัยเรื่องทำนองเดียวกันนี้ว่าคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม(กนอ)ไม่สามารถประชุมได้หากยังไม่มีผู้ว่าการเพราะตาม พรบ ของ
   กนอ  ระบุว่าคณะกรรมการ กนอ ประกอบด้วยผู้ว่าการและกรรมการอีกจำนวนหนึ่งเมื่อยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ว่าการก็ไม่ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการ

  ขอทราบความเห็นอาจารย์ครับ

  คำตอบ

  การที่คณะรัฐมนตรีที่ไม่ม่นายกรัฐมนตรี ยังอยู่ในตำแหน่ง ก็เป็นผลจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ม. ๑๘๑ ที่ให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่  ส่วนการที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะมาได้อย่างไรนั้น  มีแยกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่คณะรัฐมนตรีไปทั้งคณะเพราะสภาครบวาระหรือถูกยุบ  ครม.ก็จะอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งเสร็จได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาแทนที่   แต่ถ้าเป็นกรณีที่ ครม.ออกทั้งคณะเพราะเหตุที่นายกพ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีกำหนดให้ต้องรีบไปหานายกมาใหม่ ซึ่งก็เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องจัดการให้ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายกฯพ้นไป  ส่วนการทำงานของ ครม.ที่ต้องพ้นไปนั้น มีกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินบัญญัติไว้ชัดเจนว่า ให้ ครม.มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกฯไปพลางก่อน แต่ไม่ใช่เป็นไปได้เรื่อยไป  อยู่ได้แค่ที่จะมี ครม.ใหม่มา ซึ่งจะต้องทำกันให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน (แต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะหานายก  หากแต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ที่จะต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลา)  สำหรับ เรื่อง กนอ.นั้นไม่มีกฎหมายรองรับเหมือนกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 พฤษภาคม 2557