ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049636 รัฐธรรมนูญกับประมวลจริยธรรมจิรายุทธ7 ตุลาคม 2556

  คำถาม
  รัฐธรรมนูญกับประมวลจริยธรรม

  กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ

            กระผมมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ วรรคหนึ่งกำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น และในวรรคสาม กำหนดให้มาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินการ รวมทั้งขั้นตอนในการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ

          แต่โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้กำหนดกลไกและระบบในการดำเนินการ รวมทั้งขั้นตอนในการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำไว้ โดยกำหนดในข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แต่เพียงว่าให้เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีดำเนินการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำเท่านั้น

         คำถามมีอยู่ว่า ๑. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะลงโทษตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ อย่างไร (มีกระบวนการดำเนินการอย่างไร) 

                           ๒. ถ้าการลงโทษดังกล่าวเป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้ว หากบุคคลดังกล่าวพิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นการกระทำความผิดร้ายแรง กรณีนั้จะต้องส่งเรื่องให้ ปปช. พิจารณาตามวรรคสามหรือไม่ กล่าวคือ กระบวนการลงโทษต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เท่านั้น หรือสามารถย้อนกลับมาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกระเบียบนี้

                          ๓ เมื่อระเบียบดังกล่าวไม่เป็นไปตามกลไกที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ กรณีนี้ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไร

                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                                           จิรายุทธ

  คำตอบ

  ๑. ก็สุดแต่ ถ้าไม่อยากเลี้ยงไว้ ก็ปลดออกจากตำแหน่ง ถ้ายังอยากเลี้ยงไว้ดูเล่นให้เป็นเสนียดแก่รัฐบาล ก็คงเพียงแต่ว่ากล่าวตักเตือน เพราะฝ่ายการเมืองไม่ม่กระบวนการทางวินัยที่จะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนเหมือนข้าราชการประจำ

  ๒. ส่งให้ ปปช. เขาก็คงไม่รับ เว้นแต่เป็นเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งคงไม่มีรัฐบาลไหนจะส่งไปให้เสียชื่อรัฐบาลของตน ถ้าเหลือจะเลี้ยงไว้ต่อไปก็คงปลดออกไปเลย

  ๓. เขาก็กำหนดมาตรการแล้วไง คือให้นายกฯหรือรัฐมนตรีพิจารณาตามความหนักเบาแห่งความผิด


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  7 ตุลาคม 2556