ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  032389 ถึงเวลาที่รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาต้องมาจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 7‏ หรือยังครับpolicemajor@hotmail.com5 ธันวาคม 2551

  คำถาม
  ถึงเวลาที่รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาต้องมาจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 7‏ หรือยังครับ

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

        ผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากที่ให้ความกรุณาตอบคำถามและให้คำแนะนำ

        ผมขออนุญาตเรียนถามความเห็นของอาจารย์ดังนี้ครับ   คนไทยและประเทศไทยถูก"นักกินเมือง"บังอาจกระทำย่ำยีจนเกือบจะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดิน 
  ......ถึงเวลาแล้ว  ที่รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาของคนไทยและประเทศไทยต้องมาจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 7......
   
     คนไทยทุกคนต้องถามและตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า  บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 7  เป็นบทบัญญัติที่ชอบและถูกต้องตามระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยใช่หรือไม่  คำตอบ  คือ  "ใช่"
   
     เมื่อประชาชนคนไทยทำผิดกฎหมาย  คนไทยทุกคนต้องพร้อมที่จะยอมรับผิดและรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ  เมื่อมีคำตัดสินและหรือมีคำวินิจฉัยและหรือมีคำพิพากษาอันเป็นที่สุด
   
     ถามว่า  เมื่อรัฐบาลทำผิดกฎหมาย  รัฐบาลต้องทำอย่างไรต่อรัฐบาลหรือจะให้คนไทยทำอย่างไรต่อรัฐบาลหรือจะให้"ใคร"ทำอย่างไรต่อรัฐบาล  เพื่อให้รัฐบาลแสดงความรับผิดและรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ  ต้องรอให้มีคำตัดสินและหรือคำวินิจฉัยและหรือคำพิพากษาอันเป็นที่สุดก่อนกระนั้นหรือ  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยและประเทศไทยยังไม่เพียงพอให้เป็นบทเรียนแก่คนไทยและประเทศไทยอีกหรือ
   
     ถามว่า  เมื่อสมาชิกรัฐสภาทำผิดกฎหมาย  สมาชิกรัฐสภาต้องแสดงความรับผิดเมื่อใด  และต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติใช่ไหม
   
     เมื่อ"ใคร"ก็ตาม  ซึ่งมีสถานะมากกว่าประชาชนคนไทยธรรมดา  โดยเฉพาะ"ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง"  หากแม้นเมื่อมีการ"ชี้มูลความผิด"(ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องใช้เวลาอันรวดเร็วนับแต่มีเรื่องร้องเรียน)  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่"หากผู้ที่ถูกชี้มูลความผิดนั้น ในปัจจุบันขณะนี้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที"  เพราะบุคคลผู้นี้อาจใช้สถานะทางการเมืองทำให้คนไทยและประเทศไทยเกิดความเสียหายได้ไม่มากก็น้อย
   
  ......" แล้วสมาชิกรัฐสภาบังอาจทำผิดกฎหมายเรื่องอะไร"......
     ผมเองต้องยอมรับก่อนว่า  ผมเองมีระดับสติปัญญาพอแค่เพียงคิด พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เท่านั้น  แต่ต้องขอบังอาจทักท้วงและแสดงความเข้าใจเพื่อขอความเห็นจากอาจารย์
   
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ตราไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2550  ซึ่งอาจารย์เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการด้วยตัวอาจารย์เอง
           มาตรา 279 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดทำประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และ  สมาชิกวุฒิสภาต้องจัดทำประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา  หากกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรง  ให้ส่งเรื่องให้ ปปช. ดำเนินการถอดถอนจากตำแหน่งตามมาตรา 270
           มาตรา 304 ประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279  ต้องให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2551  ถามว่า ส.ส. และ ส.ว. ได้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่  เพราะปัจจุบันนี้ คือ วันที่ 5 ธันวาคม 2551 แล้ว  แต่หลักฐานที่ปรากฎชัดเป็นหนังสือก็คือ หนังสือด่วนมาก ที่ สผ 0014/ร.4 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ลงนามโดย นายพิทูร พุ่มหิรัญ  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เป็นหนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  โปรดดูที่ระเบียบวาระที่ 5.2.1  และ  5.3.1  นั่นย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่า  จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2551  ยังดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมไม่เสร็จ
           มาตรา 164 ประชาชนร้องต่อวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนได้  ถามว่า"ความผิดดังกล่าวของ ส.ส. และ ส.ว. กระทำสำเร็จแล้ว"  วุฒิสภาจะบังอาจไม่ถอดถอนได้หรือ
           มาตรา 102 บุคคลที่ถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
   
  ..." กัมมุนา  วัตตะตี  โลโก "..." สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม "...
   
     จากเหตุและผลดังกล่าว  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2551  และยังคงดำรงตำแหน่งต่อมาจนถึง 25 สิงหาคม 2551  ถือได้ว่าบังอาจทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 304   เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็น ส.ส. และ ส.ว. เหล่านี้ต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2551 แล้ว  แต่เพราะเป็น"เวรกรรม"ของคนไทยและประเทศไทยโดยรวม  ไม่อย่างนั้นคนไทยและประเทศไทยจะต้องไม่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ"สมชาย วงศ์สวัสดิ์"  และบางที่เหตุการณ์วันที่ 7 ตุลาคม 2551 ก็อาจไม่เกิดขึ้น  และ การไม่ใช้สนามบินชั่วคราวทั้งสองสนามบินก็อาจไม่เกิดขึ้น
   
     ถ้าเมื่อขณะนี้  ไม่มี ส.ส. และ ส.ว. แล้ว  จะมีรัฐบาลได้หรือ  คนไทยทุกคนต้องตอบตัวเองว่า  ถ้าคนไทยและประเทศไทยยึดกฎหมายเป็นหลัก  ต้องการสิ่งที่เรียกว่า"นิติรัฐ"  ถึงเวลาแล้วที่คนไทยและประเทศไทยต้องมีรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาต้องมาจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 7  โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยและถวายพระราชอำนาจในการนี้แด่องค์พระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติในมาตรา 7
   
        หรือว่า  บรรดา ส.ส. และ ส.ว. จะต้องรอกระบวนการยุติธรรมอีก  ความวิบัติและความวิกฤตที่เกิดขึ้นกับคนไทยและประเทศไทยยังไม่มากพออีกหรือ  คนไทยรุ่นนี้จะไม่เหลือสิ่งที่ดีไว้ให้ลูกให้หลานบ้างเลยหรือ 

        ผมขออนุญาตให้อาจารย์แสดงความเห็นหรือจะทักท้วงหรือเสนอแนะหรือแนะนำ  เพื่อจักได้เป็นประโยชน์แก่ตัวผมเองและคนไทยและประเทศไทยโดยรวม

                                     ด้วยความเคารพ

                              policemajor@hotmail.com

  คำตอบ

  เรียน policemajor

      การกระทำของใครจะผิดอย่างไรหรือไม่เป็นเรื่องหนึ่ง  แต่ตามกระบวนการยุติธรรมนั้น ไม่ว่าใครจะทำผิด ตำรวจก็เป็นต้นธารแห่งกระบวนยุติธรรมที่จะต้องเริ่มต้นดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินการทางคดีอาญา แต่ตำรวจของไทยนั้นดูเหมือนจะปฏิบัติหน้าที่ก็ต่อเมื่อมีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ทั้ง ๆ ที่อำนาจนั้นอยู่ติดกับตัวตำรวจทุกคน และยิ่งคนที่มีอำนาจทางการเมืองกระทำผิด ก็ยิ่งต้องรอระดับสูง ๆ  ๆ มาสั่งการ ซึ่งในที่สุดก็ไม่มีใครสั่งการ  และกลายเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองไทย ถ้าแก้ไขวัฒนธรรมของตำรวจไม่ได้ ก็ยากที่บ้านเมืองจะเหมือนกับประเทศทั้งหลาย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 ธันวาคม 2551