ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  025840 เรื่องเดิมครับ สจ. กับการหาเสียงให้นายกสจ.17 มกราคม 2551

  คำถาม
  เรื่องเดิมครับ สจ. กับการหาเสียงให้นายก
  กราบเรียน ท่านอาจารย์มีชัย
              
                 ตามกฎหมายข้างล่างนี้ กระผมในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถสนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ. ได้ใช่หรือไม่ครับ (เป็นการส่วนตัวโดยไม่ใช้นาจหน้าที่)
  ขอบพระคุณครับ
   
  พระราชบัญญัติ
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  พ.ศ. ๒๕๔๕

  มาตรา 60 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระทำ ตามอำนาจหน้าที่

          ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระทำดังกล่าว              ในกรณีจำเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น พ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจำกระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่า จะมีการประกาศผล การนับคะแนนได้
     

  คำตอบ

  เรียน สจ.

     ถ้าคุณไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไปเกี่ยวข้องกับการหาเสียง และไม่ทำในเวลาราชการ ก็ทำได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  17 มกราคม 2551