ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ถูกตัดสิทธิ์ไม่ไปเลือก สว
 •  
 • คำสั่งทางปกครอง
 •  
 • ปัญหาน้ำท่วมขังจากการถมที่ดินปิดทั้นทางน้ำไหล
 •  
 • ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
 •  
 • การบังคับคดียึดทรัพย์
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  033372 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านคนท้องถิ่น30 มกราคม 2552

  คำถาม
  สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

  เรียน อาจารย์มีชัย

       ขอเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551  มีผลบังคับใช้  21  พ.ค. 2551  ข้อ 6  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินไปไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามควรแก่สภาพแห่งบ้าน ตามอัตราที่กำหนด เว้นแต่ผู้นั้น

  1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว

  2.  มีเคหะสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ประจำสำนักงานแห่งใหม่  โดยไม่มีหนี้ค่างกับสถาบันการเงิน 

       ความในวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ที่เรื่มรับราชการครั้งแรก หรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย

       ข้อ 5  สิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไประจำสำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก หรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่  ให้เริ่มมีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่  ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  (มีผล 21 พ.ค. 51)

  ขอเรียนถามดังนี้   1.  ดิฉันรับราชการครั้งแรกที่ เทศบาล ก.   อำเภอเมือง จังหวัดระยอง   ได้รับคำสั่งให้โอนย้าย ไปจังหวัดจันทบุรี   ปี 2549  ต่อมาได้รับคำสั่งให้โอนย้าย มาที่ เทศบาลตำบล ช.   อำเภอเมือง จังหวัดระยอง    ในเดือนธ.ค. 2550    ดิฉันจะมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ตั้งแต่วันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับ 21 พ.ค. 2551   ได้หรือไม่   เพราะหลายคนตีความต่างกัน  ถามนิติกรที่ศาล  ก็บอกว่าเบิกได้  บางคนก็บอกว่าเบิกไม่ได้ เพราะมาก่อนที่ระเบียบมีผลบังคับใช้ 

    ถ้าข้อ 1.  เบิกไม่ได้  และถ้าดิฉันได้รับคำสั่งให้โอนย้าย ไปที่เทศบาล  ก. อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในเดือน เมษายน  2552 นี้ จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ 

                     ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

  คำตอบ
  กรุณาถามไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดูเถิด เขาเป็นคนออกระเบียบเขาน่าจะรู้ดีและตรงสายงานด้วย
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 มกราคม 2552