ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ถูกตัดสิทธิ์ไม่ไปเลือก สว
 •  
 • คำสั่งทางปกครอง
 •  
 • ปัญหาน้ำท่วมขังจากการถมที่ดินปิดทั้นทางน้ำไหล
 •  
 • ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
 •  
 • การบังคับคดียึดทรัพย์
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  029912 ปัญหาค่าเช่าบ้านท้องถิ่นนายประสิทธิ์ อัตต์สินทอง31 กรกฎาคม 2551

  คำถาม
  ปัญหาค่าเช่าบ้านท้องถิ่น

  เรียน  อาจารย์มีชัยที่เคารพ

  ผมมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น - พนักงานเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ขอสอบถามท่าน ดังนี้ ครับ

  เรื่องเดิม      ผมบรรจุรับราชการเทศบาลครั้งแรก  ม.ค. 2547  ณ จังหวัดแพร่  จากนั้นได้ โอนย้าย ไปรับราชการในตำแหน่งเดิม จังหวัดนครปฐม  พ.ศ. 2549   และได้โอนย้ายกลับ มารับราชการในตำแหน่งเดิม  ณ เทศบาลเดิม ใน  วันที่ 16 กันยายน 2549  จนถึงปัจจุบัน  โดยได้รับภาระเช่าบ้านพักอาศัยและชำระค่าเช่าบ้านเอง  เนื่องจากตามระเบียบค่าเช่าบ้านฉบับเดิม กองคลังของเทศบาลแจ้งว่าผมไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากย้ายกลับมาที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก

  ข้อกฎหมาย     ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  วันที่  21  พ.ค. 2551  ทำให้ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ วันที่  22  พ.ค. 2551   ตามหนังสือ มท 0808.2 / 6250  ลว. 27  พฤษภาคม 2551   และตามระเบียบดังกล่าว  ข้อ 3 วรรค 2  มีความว่า  " ความในวรรคหนึ่ง (ว่าด้วยเรื่องสิทธิในการรับค่าเช่าบ้าน) ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย "

  ข้อปัญหา    ตามระเบียบดังกล่าวผมจึงได้ทำหนังสือขอเบิกค่าเช่าบ้าน เรียนนายกเทศมนตรี โดยประกอบระเบียบดังกล่าวเพื่อพิจารณา ตั้งแต่วันที่  6  มิถุนายน  2551  ทางผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ของกระผมได้แจ้งว่าไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ โดยให้เหตุผลดังนี้

  1.  ในการขอโอนย้ายจาก จ.นครปฐม กลับมายัง เทศบาลเดิม ณ จ.แพร่  กระผมได้แจ้งในคำร้องว่าไม่ขอรับสิทธิในการโอนย้าย    ซึ่งตามข้อเท็จจริง คำร้องดังกล่าวเป็นสำเนาคำร้องของเทศบาลจาก จ. นครปฐม  ซึ่งในความคำร้องแจ้งว่าหากได้รับอนุญาตให้โอนย้ายจาก เทศบาล จ. นครปฐม มายัง จ.แพร่จะไม่ขอรับสิทธิในการโอนย้าย ซึ่งแสดงเจตนาต่อ จ. นครปฐมว่าจะไม่ขอรับค่าพาหนะ  แต่ ทางเทศบาล จ.แพร่ ได้ รับสำเนาคำร้องจาก จ. นครปฐม และบุคลากรของเทศบาล จ.แพร่ได้เกษียณ ในชุดหนังสือส่งจาก จ. นครปฐมว่า " ผู้ขอโอนย้ายไม่ประสงค์รับสิทธิใดๆในการโอนย้าย"  โดยทำการรับหนังสือเป็นการภายในและผมไม่ได้ทราบจนกระทั่งทำเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้าน มิ.ย. 2551   แต่จากหนังสือโอนย้ายดังกล่าว ทางผู้บังคับบัญชาแจ้งต่อผมว่า ผมแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับสิทธิ์ค่าเช่าบ้าน จากการตีความว่า สิทธิใดๆ จากการเกษียรหนังสือของบุคลากร    ในข้อที่ 1 นี้ จึงขอสอบถามท่านอาจารย์ว่าจากหนังสือดังกล่าวทำให้ผมเสียสิทธิในการขอเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบใหม่หรือไม่

  2.  ตามระเบียบค่าเช่าบ้านท้องถิ่นฯ ในข้อ 5  สิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่  ให้เริ่มมีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ    ตามความในข้อดังกล่าว ทางผู้บังคับบัญชาได้ตีความว่า ผมได้รับคำสั่งโอนย้ายมาก่อนที่ ระเบียบมามีผลใช้บังคับ (ผมโอนย้ายมา 16  ก.ย. 49   ระเบียบประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พ.ค. 51 ) ผมจึงไม่ได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิในระเบียบดังกล่าว

  ข้อปรึกษา    จากการตีความของผู้บังคับบัญชาใน 2 กรณ๊ทำให้เรื่องคำร้องขอเบิกค่าเช่าบ้าน ค้างตังแต่วันที่  6 มิถุนายน 2551  จนถึงปัจจุบัน   ผมเดือดร้อนมากเนื่องจากมีภาระเลี้ยงดูมารดา และบุตร และจำเป็นต้องเช่าบ้านพักอาศัยจริง จึงขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตีความใน  2 กรณีดังกล่าว ว่าผมเสียสิทธิในการขอรับค่าเช่าบ้านจริง จากการตีความกฎหมายของผู้บังคับบัญชาหรือไม่

  และหากผมได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบดังกล่าว ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าผมจะสามารถใช้หน่วยงานใดให้การรับรองสิทธิได้ เนื่องจากในปัจจุบันเป็นการตีความภายในองค์กร และกระบวนหนังสือยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากนายกเทศมนตรียังไม่ได้ลงความเห็นในหนังสือขอเบิกค่าเช่าบ้าน เพราะพิจารณาว่ายังไม่สามารถวินิจฉัยได้ และเมื่อมีการสอบถามท้องถิ่นจังหวัดก็ไม่ได้ให้ความเห็นในรายละเอียด เพียงแต่ให้พิจารณาตามข้อกฎหมายเท่านั้น

  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ

   

   

   

  คำตอบ
  ผมตีความแล้วก็นำไปใช้อะไรไม่ได้ เพราะไม่ได้มีอำนาจในการตีความ  ถ้าเห็นว่าผู้บังคับบัญชาสั่งการไม่ถูก ก็คงต้องฟ้องศาลปกครอง
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  31 กรกฎาคม 2551